Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 31/05/2023 i'w hateb ar 07/06/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ59611 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad ar strategaeth y Llywodraeth i wella’r amgylchfyd trefol yng Ngorllewin De Cymru?

 
2
OQ59621 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar gynlluniau’r Llywodraeth i wella cysylltiadau trafnidiaeth dros y Fenai?

 
3
OQ59590 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am lygredd yn Afon Tawe?

 
4
OQ59591 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o fanteision amgylcheddol saethu anifeiliaid hela?

 
5
OQ59618 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi pobl sydd eisiau dringo'r ysgol eiddo?

 
6
OQ59606 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa ffactorau y mae Llywodraeth Cymru yn eu hystyried wrth gyfrifo targedau adeiladu tai?

 
7
OQ59602 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran gwella diogelwch ar y ffyrdd yng ngogledd Sir Ddinbych?

 
8
OQ59612 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut fydd cynlluniau datblygu strategol y dyfodol yn effeithio ar broses cynlluniau datblygu lleol yng Ngogledd Cymru?

 
9
OQ59604 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddatblygu gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
10
OQ59608 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gwmpas pwyntiau gwefru ceir trydan yn ne-ddwyrain Cymru?

 
11
OQ59601 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi gwasanaethau bysiau lleol yn Ne Clwyd?

 
12
OQ59617 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod Cymru'n cael y budd mwyaf o'i hadnoddau dŵr?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ59616 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gynlluniau sydd gan y Llywodraeth ar waith i hybu addysg cyfrwng Cymraeg?

 
2
OQ59598 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Sut mae'r Gweinidog yn gweithio gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd i hyrwyddo teithio llesol mewn ysgolion?

 
3
OQ59593 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am ddefnyddio asiantaethau i ddarparu cynorthwywyr addysgu mewn ysgolion?

 
4
OQ59595 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Sut mae'r Gweinidog yn gweithio gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i gefnogi ysgolion sy'n dymuno cynnal clybiau gwyliau?

 
5
OQ59588 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gynnydd sydd wedi ei wneud ar ddarparu cyfloedd trochi yn y Gymraeg i ddysgwyr oed ysgol yng Nghanol De Cymru?

 
6
OQ59609 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gynnydd sy'n cael ei wneud o ran cryfhau dull ysgolion bro ym maes addysg?

 
7
OQ59605 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod dysgwyr yn derbyn addysg Gymraeg o safon?

 
8
OQ59620 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i leihau absenoldeb ysgol?

 
9
OQ59613 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi cynnal am gyllid ysgolion yng Nghaerdydd?

 
10
OQ59589 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i hyrwyddo iechyd meddwl a llesiant i fyfyrwyr a staff yn y sector addysg bellach?

 
11
OQ59610 (w) Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â chost y diwrnod ysgol?

 
12
OQ59619 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 31/05/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella addysg sy'n ymwneud â chynaliadwyedd bwyd yn ysgolion Cymru?