Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 30/06/2022 i'w hateb ar 05/07/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ58287 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am fynediad at wasanaethau deintyddol yng Ngorllewin De Cymru?

 
2
OQ58331 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i wella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl yn Nyffryn Clwyd?

 
3
OQ58305 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y gwaith y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i wella trafnidiaeth gyhoeddus yng Ngorllewin De Cymru?

 
4
OQ58328 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Pa gynnydd y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o ran cynyddu nifer y disgyblion sy'n teithio i'r ysgol ar feic, ar sgwter neu drwy gerdded?

 
5
OQ58318 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Pa ganlyniadau y mae Llywodraeth Cymru'n gobeithio eu cyflawni o'r cynllun peilot incwm sylfaenol cyffredinol ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal yng Ngogledd Cymru?

 
6
OQ58327 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn ei roi i blant ag anghenion dysgu ychwanegol?

 
7
OQ58330 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen caffael seilwaith gwastraff Llywodraeth Cymru?

 
8
OQ58289 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella'r seilwaith trafnidiaeth ym Mhreseli Sir Benfro?

 
9
OQ58312 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Gyda phwy yr ymgynghorodd Llywodraeth Cymru wrth wneud asesiadau diogelu o ran menywod yn y broses o ddrafftio'r cynllun gweithredu LHDTC+ arfaethedig?

 
10
OQ58296 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am hynt metro'r gogledd?

 
11
OQ58313 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y posibilrwydd o ehangu'r cynllun cymorth tanwydd gaeaf?

 
12
OQ58322 (w) Wedi’i gyflwyno ar 30/06/2022

Pa drafodaethau y mae'r Prif Weinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a Gweinidogion eraill am gynlluniau i wella canol dinas Bangor?