Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 26/04/2022 i'w hateb ar 04/05/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol

1
OQ57979 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella cynhwysiant digidol mewn cymunedau gwledig?

 
2
OQ57961 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa fentrau sydd gan Lywodraeth Cymru i helpu ffoaduriaid o Wcráin ac Afghanistan i integreiddio â chymunedau Cymru?

 
3
OQ57955 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau hawliau cyfartal i blant ag anableddau?

 
4
OQ57947 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu sut mae Cymru'n cyflawni ei dyletswyddau i'r rheini sy'n ffoi rhag ymosodiad Rwsia ar Wcráin?

 
5
OQ57968 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am rôl sefydliadau'r trydydd sector o ran sicrhau cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru?

 
6
OQ57954 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith chwyddiant ar bobl sy'n byw ar incwm isel?

 
7
OQ57962 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i hybu ymwybyddiaeth o hawliau pobl hŷn?

 
8
OQ57977 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU ynghylch ei pholisi Rwanda ar gyfer ceiswyr lloches?

 
9
OQ57966 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio ei statws uwch noddwr i helpu pobl o Wcráin i geisio diogelwch yng Nghymru?

 
10
OQ57965 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Llywodraeth y DU a chyrff cyhoeddus eraill ynghylch rôl swyddogion prawf o ran sicrhau diogelwch cymunedol?

 
11
OQ57980 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â gwrth-semitiaeth?

 
12
OQ57957 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau cydraddoldeb i blant anabl?

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad

1
OQ57978 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyflwyno i Lywodraeth y DU mewn perthynas â thribiwnlys rhyngwladol i erlyn troseddau rhyfel Vladimir Putin yn Wcráin?

 
2
OQ57964 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa ystyriaeth y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i rhoi i gyflwyno prentisiaeth cyfreithiwr lefel 7, fel sy'n bodoli yn Lloegr, i helpu i ehangu mynediad economaidd-gymdeithasol i'r proffesiwn cyfreithiol?

 
3
OQ57981 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa sgyrsiau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda chymheiriaid yn Llywodraeth y DU am y frwydr barhaus dros gyfiawnder i deuluoedd Hillsborough?

 
4
OQ57950 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gyngor cyfreithiol y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'i roi i Lywodraeth Cymru ynghylch hawliau ceiswyr lloches yng Nghymru yng ngoleuni cynllun Llywodraeth y DU i brosesu ceisiadau am loches o'r glannau hyn yn Rwanda?

 
5
OQ57971 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch datblygu polisi etholiadau sy'n mynd i'r afael â'r diffyg democrataidd mewn rhai wardiau yng Nghymru?

 
6
OQ57956 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am statws apêl Llywodraeth Cymru i Oruchaf Lys y DU ar ei her gyfreithiol i Ddeddf Marchnad Fewnol y DU?

 
7
OQ57972 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol ddatganiad am rôl y Comisiwn Cyfansoddiadol yn y broses o ystyried maint y Senedd a'r system bleidleisio a ddefnyddir i ethol Aelodau o'r Senedd?

 
8
OQ57958 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

A wnaiff y Cwnsler Cyffredinol roi diweddariad ar drafodaethau Llywodraeth Cymru gyda'r Weinyddiaeth Gyfiawnder mewn perthynas â chanolfan gyfiawnder newydd i Gaerdydd?

Comisiwn y Senedd

1
OQ57963 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa asesiad y mae'r Comisiwn wedi'i wneud i ganfod a yw unrhyw rai o'i gontractwyr yn defnyddio arferion diswyddo ac ailgyflogi?

 
2
OQ57959 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae'r Comisiwn yn eu cymryd i leihau'r defnydd o ynni yn adeiladau ystâd y Senedd?

 
3
OQ57960 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/04/2022

Pa gamau y mae'r Comisiwn yn eu cymryd i sicrhau bod ystâd y Senedd yn lle sy'n ystyriol o feigryn?