Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 25/04/2023 i'w hateb ar 03/05/2023

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ59427 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y fersiwn ddiweddaraf o'r rhaglen Cartrefi Clyd?

 
2
OQ59426 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda busnesau ynghylch cyflwyno terfynau cyflymder 20mya cyn bo hir? 

 
3
OQ59428 (w) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa gefnogaeth mae Llywodraeth Cymru yn ei ddarparu i gymunedau sydd eisiau sefydlu grwpiau gweithredu llifogydd?

 
4
OQ59430 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am weithredu'r cynllun adfer natur?

 
5
OQ59446 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i atal y toriadau sy'n cael eu gwneud i wasanaethau bws yn Nwyrain De Cymru?

 
6
OQ59433 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Sut mae'r Gweinidog yn gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy i gynyddu'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy?

 
7
OQ59434 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa drafodaethau mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda Bute Energy ynghylch parc ynni arfaethedig Nant Mithil?

 
8
OQ59419 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i daclo cerbydau oddi ar y ffordd sy'n niweidio'r amgylchedd mewn cymunedau gwledig anghysbell?

 
9
OQ59438 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa gamau mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella ansawdd yr eiddo sydd ar rent yng Nghymru?

 
10
OQ59445 (w) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ar y broses o fabwysiadu cynlluniau datblygu lleol?

 
11
OQ59424 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am sut mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â chreu ynni adnewyddadwy lleol?

 
12
OQ59450 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am rôl rhwystrau lleihau sŵn ar gefnffyrdd wrth ymyl eiddo preswyl?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ59436 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Beth yw blaenoriaethau'r Gweinidog ar gyfer ysgolion yn Sir Benfro ar gyfer y 12 mis nesaf?

 
2
OQ59447 (w) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa drafodaethau mae'r Gweinidog wedi eu cael gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch asesiadau cyfrwng Cymraeg ar gyfer pobl niwroamrywiol?

 
3
OQ59421 (w) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith yr oedi mewn cwblhau asesiadau niwroddatblygiadaol ar ddatblygiad addysgol disgyblion yr Arfon?

 
4
OQ59432 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi darpariaeth addysg bellach yng Nghasnewydd?

 
5
OQ59439 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru'n sicrhau bod gan bobl sy'n gadael ysgol yr adnoddau i ymgymryd â phrentisiaethau gweithgynhyrchu?

 
6
OQ59422 (w) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa gefnogaeth y mae Llywodraeth Cymru'n ei rhoi i Eisteddfod Genedlaethol 2023?

 
7
OQ59423 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau Llywodraeth Cymru i ddatblygu deddfwriaeth addysg yn y cartref?

 
8
OQ59444 (w) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru’n annog a sicrhau cywirdeb ieithyddol yn yr iaith Gymraeg gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru?

 
9
OQ59440 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gyllid ysgolion yr 21ain ganrif ar gyfer cyfleusterau addysg yn Sir Ddinbych?

 
10
OQ59443 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Beth mae'r Llywodraeth yn ei wneud i hyrwyddo addysg Gymraeg yn Nwyrain De Cymru?

 
11
OQ59448 (e) Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Pa asesiad mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o'r berthynas rhwng ysgolion a busnesau?

 
12
OQ59429 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/04/2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi disgyblion ysgol byddar?