Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 23/02/2022 i'w hateb ar 02/03/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Newid Hinsawdd

1
OQ57710 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i leihau'r perygl o lifogydd ar yr A4042 ger pont Llanelen?

 
2
OQ57715 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gwella seilwaith trafnidiaeth yn Alun a Glannau Dyfrdwy?

 
3
OQ57712 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

A wnaiff y Gweinidog roi diweddariad am gynllun Arbed 2 yn Arfon?

 
4
OQ57685 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi datgarboneiddio trafnidiaeth?

 
5
OQ57722 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gymorth y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei roi i gwmnïau yn Sir Benfro i’w helpu i leihau eu hallyriadau carbon?

 
6
OQ57721 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda chynghorau lleol i fynd i'r afael â llygredd aer?

 
7
OQ57690 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidog yr Economi am hyrwyddo manteision economaidd cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Ngogledd Cymru?

 
8
OQ57683 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Dŵr Cymru i liniaru perygl llifogydd yng Ngorllewin De Cymru?

 
9
OQ57703 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i ddod a phartneriaid at ei gilydd i wella rheoli maetholion yn afonydd Cymru?

 
10
OQ57694 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cymryd i leihau llygredd afonydd yn Nwyrain De Cymru?

 
11
OQ57720 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa fentrau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â hwy er mwyn cynnwys pobl Islwyn mewn sgwrs genedlaethol am natur?

 
12
OQ57693 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi cymunedau yng nghanolbarth Cymru yn dilyn llifogydd o ganlyniad i'r stormydd diweddar?

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg

1
OQ57717 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gynnydd y mae'r Llywodraeth wedi'i wneud tuag at gyflawni'r targedau a nodir yn Cymraeg 2050?

 
2
OQ57697 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi'u cael i ddatrys yr anghydfod pensiwn mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru?

 
3
OQ57698 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o gasglu a defnyddio data biometrig disgyblion mewn ysgolion?

 
4
OQ57716 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi myfyrwyr addysg uwch sy'n dymuno astudio iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

 
5
OQ57713 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru'n eu cymryd i wella mynediad at ddarpariaeth blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg?

 
6
OQ57711 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Pa gyngor a chymorth y mae Llywodraeth Cymru'n eu darparu i ysgolion i sicrhau bod cyfranogiad mewn chwaraeon ar gael i bob myfyriwr?

 
7
OQ57682 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am raglen ysgolion a cholegau'r 21ain ganrif yn Abertawe?

 
8
OQ57689 (w) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad ynglŷn ag argaeledd deunydd adolygu ar gyfer y prawf gyrru theori yn Gymraeg?

 
9
OQ57687 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol?

 
10
OQ57705 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am effaith y cod trefniadaeth ysgolion ar ysgolion yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru?

 
11
OQ57706 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio'r system cyllid myfyrwyr i gefnogi myfyrwyr a graddedigion yn ystod yr argyfwng costau byw?

 
12
OQ57723 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/02/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi iechyd a lles mewn ysgolion?