Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 26/01/2022 i'w hateb ar 02/02/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

1
OQ57577 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa flaenoriaethau y mae'r Gweinidog yn eu hystyried wrth ddyrannu cyllid i'r portffolio cyfiawnder cymdeithasol?

 
2
OQ57575 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud o effaith yr argyfwng costau byw ar gyllidebau awdurdodau lleol?

 
3
OQ57574 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i gyfrifoldebau awdurdodau lleol dros gynnal a chadw ffyrdd wrth bennu'r gyllideb ar gyfer y portffolio newid hinsawdd?

 
4
OQ57558 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau cyllid teg i awdurdodau lleol ledled Gogledd Cymru?

 
5
OQ57544 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Sut mae'r Gweinidog yn monitro gwerth am arian ac effeithiolrwydd gwariant Llywodraeth Cymru ar ddeddfwriaeth?

 
6
OQ57569 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau i alluogi awdurdodau lleol i godi ardoll twristiaeth?

 
7
OQ57550 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa ystyriaeth a roddodd y Gweinidog i gefnogi busnesau i ddelio ag effaith COVID-19 wrth ddyrannu cyllid i bortffolio'r economi?

 
8
OQ57554 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am y setliad llywodraeth leol i Gyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2022-23?

 
9
OQ57548 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa ystyriaeth a roddwyd i wella seilwaith trafnidiaeth wrth bennu cyllideb y portffolio newid hinsawdd?

 
10
OQ57567 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effeithiolrwydd cynllun gostyngiadau'r dreth gyngor wrth fynd i'r afael â'r argyfwng costau byw?

 
11
OQ57547 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o setliad cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer yr awdurdodau lleol sy'n gwasanaethu etholaeth Ogwr?

 
12
OQ57571 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Beth mae'r Gweinidog yn ei wneud i sicrhau bod y system treth gyngor yng Nghymru yn deg?

Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

1
OQ57566 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Newid Hinsawdd ar effaith plaladdwyr ar iechyd gwenyn?

 
2
OQ57541 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa drafodaethau y mae’r Gweinidog wedi'u cynnal gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol am wasanaethau fasgiwlar i gleifion o Arfon a phob rhan o’r gogledd ers ad-drefnu’r ddarpariaeth?

 
3
OQ57579 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Sut mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi marchnata cig oen a chig eidion o Gymru?

 
4
OQ57572 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Sut mae'r Llywodraeth yn cysylltu â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar arolygiadau o'r trac rasio milgwn sy'n weddill yng Nghymru i sicrhau safonau lles anifeiliaid?

 
5
OQ57543 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda chyd-Weinidogion yn y Cabinet ynghylch cysylltedd trafnidiaeth yng Ngogledd Cymru?

 
6
OQ57564 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Sut bydd y cynllun ffermio cynaliadwy yn cefnogi prosiectau cadwraeth cynefinoedd?

 
7
OQ57576 (w) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ymdrechion i sicrhau y defnyddir unrhyw fwyd sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru mewn ffordd effeithlon?

 
8
OQ57546 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Sut bydd y cynllun ffermio cynaliadwy yn helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng natur?

 
9
OQ57559 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynllun ffermio cynaliadwy?

 
10
OQ57555 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r meini prawf ar gyfer derbyn cyllid o dan gronfa her ddatgarboneiddio a COVID Llywodraeth Cymru?

 
11
OQ57552 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i sicrhau bod parthau perygl nitradau'n cael eu gorfodi'n effeithiol?

 
12
OQ57545 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/01/2022

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu gwledig?