Cwestiynau Llafar a gyflwynwyd ar 24/02/2022 i'w hateb ar 01/03/2022

Bydd y Llywydd yn galw ar lefarwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd ar ôl cwestiwn 2.

Prif Weinidog

1
OQ57728 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Pa fentrau y mae Llywodraeth Cymru yn ymgymryd â hwy i roi terfyn ar y stigma sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl ym Mhen-y-bont ar Ogwr?

 
2
OQ57696 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynllun datblygu lleol newydd Caerdydd?

 
3
OQ57708 (w) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Pa gefnogaeth sy'n cael ei roddi gan Lywodraeth Cymru i gefnogi milfeddygon?

 
4
OQ57691 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i hyrwyddo Dydd Gŵyl Dewi?

 
5
OQ57692 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddarparu gwasanaethau acíwt ac achosion brys yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn y dyfodol?

 
6
OQ57729 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Pa sicrwydd y mae'r Prif Weinidog wedi'i geisio gan Lywodraeth y DU ynghylch y cyllid sydd ar gael i Lywodraeth Cymru i ymateb i amgylchiadau iechyd y cyhoedd sy'n gysylltiedig â'r coronafeirws?

 
7
OQ57709 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i wella mynediad at wasanaethau arbenigol i bobl sy'n byw gyda chlefyd niwronau motor?

 
8
OQ57684 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i gefnogi'r gwaith o ddarparu hyfforddiant meddygol yng Ngogledd Cymru?

 
9
OQ57718 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y cynnydd o ran dynodi Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn barc cenedlaethol?

 
10
OQ57714 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ddyfodol profion COVID yng Nghymru?

 
11
OQ57700 (w) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ail-gychwyn gwasanaethau gofal dydd yn Arfon wrth i gyfyngiadau COVID gael eu llacio?

 
12
OQ57727 (w) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2022

Sut bydd cynllun gofod newydd y Llywodraeth o fudd i bobl Dwyfor Meirionnydd?