NDM8556 - Dadl y Llywodraeth

Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 23/04/2024 | I'w drafod ar 30/04/2024

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6 yn cytuno bod darpariaethau yn y Bil Dioddefwyr a Charcharorion, sef, cymal 16 ynghylch cyfyngu ar gyfrifoldeb rhiant pan fo un rhiant yn lladd y llall; cymal 17 ynghylch marwolaeth  yn deillio o gam-drin domestig a chymal 40 sy'n ymwneud ag iawndal i ddioddefwyr y sgandal gwaed heintiedig, i'r graddau y maent o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, yn cael eu hystyried gan Senedd y DU.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 19 Mai 2023 a gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 15 Ebrill 2024 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Dioddefwyr a Charcharorion (Saesneg yn unig)