NDM8541 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 16/04/2024 | I'w drafod ar 23/04/2024

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Cerbydau Awtomeiddiedig i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 2 a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol 3 yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Tachwedd 2023, 13 Chwefror 2024 a 5 Ebrill 2024 yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Gellir gweld copi o’r Bil ar wefan Senedd y DU:

https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/58-04/0190/230190.pdf

Cyflwynwyd gan