NDM8435 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 29/11/2023 | I'w drafod ar 06/12/2023

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn credu bod yr argyfwng costau byw presennol yn dangos pa mor fregus yw cymunedau yng Nghymru i gost ynni.

2. Yn gresynu bod amcangyfrif o hyd at 98 y cant o aelwydydd incwm isel yng Nghymru mewn tlodi tanwydd yn dilyn y cynnydd yn y cap ar brisiau ym mis Ebrill 2022.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) gweithredu'r Rhaglen Cartrefi Clyd newydd ar fyrder i gefnogi aelwydydd incwm isel i wneud eu cartrefi'n fwy effeithlon o ran ynni y gaeaf hwn; a

b) gosod targedau interim yn ei Chynllun Trechu Tlodi Tanwydd 2021-2035 i fesur cynnydd.

4. Yn galw ar Lywodraeth y DU i gyflwyno tariff cymdeithasol i gefnogi'r rhai mewn angen gyda'u biliau ynni y gaeaf hwn.

Gwelliannau

NDM8435 - 1 | Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu nad yw Llywodraeth Cymru wedi gweithredu'r rhaglen Cartrefi Clyd newydd cyn gaeaf 2023 er gwaethaf sicrwydd y byddai'n gwneud hynny.

NDM8435 - 2 | Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Ym mhwynt 3, dileu is-bwynt (a) a rhoi yn ei le:

gweithredu'r Rhaglen Cartrefi Clyd newydd ar frys i gefnogi aelwydydd incwm isel, pobl hŷn a phobl sy'n byw gyda salwch angheuol i wneud eu cartrefi'n fwy effeithlon o ran ynni y gaeaf hwn.

NDM8435 - 3 | Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Ychwanegu is-bwynt newydd ar ddiwedd pwynt 3:

cyflwyno cerrig milltir interim i'r Cynllun Trechu Tlodi Tanwydd 2021-2035.

NDM8435 - 4 | Wedi’i gyflwyno ar 30/11/2023

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi'r gwaith parhaus gan Ofgem a Llywodraeth y DU i gefnogi aelwydydd sy'n wynebu heriau costau byw ac i ddiogelu defnyddwyr.