NDM8197 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2023 | I'w drafod ar 07/02/2023

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Amaethyddiaeth (Cymru).

Gosodwyd Bil Amaethyddiaeth (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Senedd ar 26 Medi 2022.

Gosodwyd adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig gerbron y Senedd ar 27 Ionawr 2023.