NNDM8029 - Dadl ar Gynnig Deddfwriaethol gan Aelod

Wedi’i gyflwyno ar 09/06/2022

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn nodi cynnig ar gyfer Bil i wahardd defnyddio data biometrig mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant.

2. Yn nodi mai diben y Bil hwn fyddai:

a) sicrhau bod Erthygl 16 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, hawl plentyn i breifatrwydd, yn cael ei chynnal yng Nghymru;

b) sicrhau nad yw ysgolion a lleoliadau gofal plant yn defnyddio technolegau a allai beryglu diogelwch data biometrig plant;

c) caniatáu i Lywodraeth Cymru sefydlu prosesau asesu risg a chaffael priodol ar gyfer cwmnïau technoleg mewn lleoliadau addysgol;

d) cydnabod y niwed posibl o ddefnyddio data biometrig heb ei reoleiddio;

e) cydnabod y diffyg cydsyniad gan bobl ifanc a phlant o ran y defnydd presennol o ddata biometrig mewn ysgolion.