NNDM7948 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2022

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 3 Rhagfyr 2021 a 3 Mawrth 2022, yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws) (Saesneg yn unig)