NDM7943 - Dadl y Llywodraeth

Tynnwyd yn ôl Wedi’i gyflwyno ar 01/03/2022 | I'w drafod ar 08/03/2022

Cynnig bod y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws), i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 3 Rhagfyr 2021 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Y Bil Rhenti Masnachol (Coronafeirws) (Saeseng yn unig)