NDM7927 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2022 | I'w drafod ar 01/03/2022

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Rheoli Cymorthdaliadau i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Gorffennaf 2021 a 6 Ionawr 2022, yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Rheoli Cymorthdaliadau (Saesneg yn unig)

 

Cyflwynwyd gan