NDM7915 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2022 | I'w drafod ar 15/02/2022

Cynnig bod Senedd Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Cymwysterau Proffesiynol sy'n ymwneud â diogelu ymreolaeth rheoleiddwyr ac ymgynghori â rheoleiddwyr, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 6 Rhagfyr 2021 yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Cymwysterau Proffesiynol (Saesneg yn unig)