NDM7688 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 17/05/2021 | I'w drafod ar 26/05/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 9.1, yn cytuno â'r argymhelliad gan Brif Weinidog Cymru i Ei Mawrhydi benodi Mick Antoniw AS yn Gwnsler Cyffredinol.