NDM7547 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 13/01/2021 | I'w drafod ar 20/01/2021

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cydnabod y niwed a achosir gan fesurau a gymerwyd i atal feirws SARS-CoV-2 rhag lledaenu.

2. Yn credu bod mesurau lliniaru coronafeirws wedi arwain at ddifrod i economi Cymru ac wedi effeithio'n negyddol ar gyfleoedd bywyd cenedlaethau iau.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i warantu mai'r cyfyngiadau symud presennol yw'r rhai olaf, drwy sicrhau:

a) bod gan Gymru drefn brofi, olrhain ac ynysu ddigonol a'i bod yn darparu cyfleusterau i ganiatáu i unigolion ynysu eu hunain yn llwyr oddi wrth bob cyswllt wyneb yn wyneb;

b) bod gan GIG Cymru fwy o welyau gofal critigol, gyda nifer y gwelyau ICU y pen yn nes at y nifer o welyau yn yr Almaen neu'r Unol Daleithiau, y mae'r ddau ohonynt wedi gweld llai o farwolaethau fesul pen o'r boblogaeth na Chymru.

4. Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru i roi terfyn ar y loteri cod post cymorth busnes, gan sicrhau bod pob busnes yng Nghymru sy'n gorfod cau o ganlyniad i gynllun gweithredu Llywodraeth Cymru yn cael ei ddigolledu'n ddigonol.

Gwelliannau

NDM7547 - 1 | Wedi’i gyflwyno ar 14/01/2021

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith bod Llywodraeth Cymru yn parhau i ddilyn strategaeth COVID-19 wahanol i Lywodraeth y DU.

NDM7547 - 2 | Wedi’i gyflwyno ar 14/01/2021

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn credu mai'r strategaeth COVID-19 fwyaf effeithiol i Gymru yw ymateb unedig, DU-gyfan, dan arweiniad Llywodraeth y DU.

NDM7547 - 3 | Wedi’i gyflwyno ar 15/01/2021

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cydnabod effaith COVID-19 ar wasanaethau cyhoeddus a busnes yng Nghymru.

2. Yn croesawu'r camau y mae Llywodraeth y DU yn eu cymrud i ddiogelu bywydau a bywoliaethau yng Nghymru a chefnogi ymateb y sector cyhoeddus i'r pandemig, gan gynnwys:

a) £5.2 biliwn o gymorth ariannol i Lywodraeth Cymru;

b) y cynllun cadw swyddi drwy gyfnod y coronafeirws;

c) y cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig

d) cynllun benthyciadau tarfu ar fusnes yn sgil y coronafeirws

e) y cynllun benthyciadau arfer;

f) caffael brechlynnau a cyfarpar diogelu personol yn y DU; a

g) defnyddio'r lluoedd arfog.

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) dyrannu'r adnoddau nas defnyddiwyd sy'n weddill a ddaeth i law wrth Lywodraeth y DU i gefnogi busnesau Cymru;

b) rhoi terfyn ar ddosbarthu cymorth Llywodraeth Cymru i fusnesau ar sail cyntaf i'r felin a chanolbwyntio adnoddau ar y rhai mwyaf anghenus;

c) gwarantu bod cymorth busnes ar gael ar unwaith pan gaiff cyfyngiadau eu cyflwyno; a

d) datblygu cynllun cynhwysfawr i sicrhau adferiad yn dilyn y pandemig gyda phrosiectau seilwaith arloesol ac amgylchedd croesawgar i fusnesau yng Nghymru.

NDM7547 - 4 | Wedi’i gyflwyno ar 15/01/2021

Dileu popeth a rhoi yn ei le:

Cynnig bod y Senedd:

1. Yn cydnabod bod y mesurau angenrheidiol a gymerwyd i ddiogelu bywydau ac i atal y feirws SARS-COV-2 rhag lledaenu wedi cael effaith ddofn ar ein heconomi, ein cymdeithas a'n cymunedau.

2. Yn nodi'r camau sy'n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru i barhau i gefnogi economi Cymru, a'i hymrwymiad i sicrhau nad yw ein pobl ifanc ar eu colled yn addysgol nac yn economaidd oherwydd effeithiau'r pandemig.

3. Yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddod â’r cyfyngiadau symud i ben cyn gynted ag y bo’n ddiogel gwneud hynny.

4. Yn nodi mai ein pecyn cymorth i fusnesau yw'r un mwyaf hael yn y DU a bod dros £1.67bn o gymorth ariannol Llywodraeth Cymru wedi cyrraedd busnesau ers dechrau mis Ebrill 2020.

NDM7547 - 5 | Wedi’i gyflwyno ar 15/01/2021

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi unrhyw asesiadau risg y mae wedi'u cynnal i asesu'r niwed posibl y gall cyfyngiadau symud ei gwneud.