NDM7541 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 05/01/2021 | I'w drafod ar 12/01/2021

Cynnig bod y Senedd, yn unol â Rheol Sefydlog 29.6, yn cytuno y dylai Senedd y DU ystyried y darpariaethau yn y Bil Masnach, i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.

Gosodwyd Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol a Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Ebrill 2020, 4 Tachwedd 2020 a 11 Ionawr 2021 yn y drefn honno, yn unol â Rheol Sefydlog 29.2.

Bil Masnach (Saesneg yn unig)