NDM7118 - Cynnig ar gyfer dadl gan Wrthblaid

Wedi’i gyflwyno ar 03/07/2019 | I'w drafod ar 10/07/2019

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn galw am gynyddu’r nifer o Aelodau Cynulliad.

2. Yn galw am weithredu ar unwaith er mwyn cynyddu’r nifer o Aelodau Cynulliad erbyn dechrau’r Chweched Cynulliad.

3. Yn galw am ddiwygio system etholiadol y Cynulliad a chyflwyno system pleidlais sengl drosglwyddadwy o ethol Aelodau erbyn etholiadau nesaf y Cynulliad yn 2021. 

Gwelliannau

NDM7118 - 1 | Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2019

Dileu'r cyfan a rhoi yn ei le;

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi adroddiad y panel arbenigol ar ddiwygio etholiadol y Cynulliad.

2. Yn credu nad oes awydd ymysg y cyhoedd sy'n pleidleisio i gynyddu nifer y gwleidyddion yng Nghymru ar hyn o bryd, ac y dylai ymdrechion ganolbwyntio yn hytrach ar:

a) deddfu cynigion adolygiad 2018 o Etholaethau Seneddol i'w hethol i Dŷ'r Cyffredin;

b) cyflymu'r broses o ddiwygio etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru. 

Senedd Sy'n Gweithio i Gymru - Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Comisiwn Ffiniau i Gymru - Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol - Adroddiad ar Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol yng Nghymru

NDM7118 - 2 | Wedi’i gyflwyno ar 04/07/2019

Dileu'r cyfan a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn nodi cyhoeddi Senedd sy'n Gweithio i Gymru a'i hargymhellion.

2. Yn cytuno bod angen cynnydd yn nifer yr Aelodau Cynulliad.

3. Yn galw am ragor o waith trawsbleidiol i fwrw ymlaen â'r materion hyn.

Senedd sy'n Gweithio i Gymru - Adroddiad y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

NDM7118 - 3 | Wedi’i gyflwyno ar 05/07/2019

Dileu'r cyfan a rhoi yn ei le:

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod bod heriau sylweddol o ran capasiti Aelodau'r Cynulliad i ymgymryd â gwaith craffu boddhaol ar ddeddfwriaeth a Llywodraeth Cymru.

2. Yn galw am ymchwiliad pellach i effaith unrhyw gynnydd yn nifer Aelodau'r Cynulliad ac a oes cefnogaeth gyhoeddus i symudiad o'r fath.

3. Yn galw am i unrhyw gynnydd yn nifer Aelodau'r Cynulliad gael ei ariannu drwy arbedion cyffredinol i drethdalwyr, yn deillio o ganlyniad i leihad yn nifer gyffredinol y cynrychiolwyr etholedig yng Nghymru.

4. Yn galw ar i unrhyw Aelodau Cynulliad ychwanegol gael eu hethol ar sail heb fod yn llai cyfrannol na'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd.