NDM6849 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 30/10/2018 | I'w drafod ar 06/11/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adolygiad Blynyddol Pwyllgor Cymru y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 2017-2018.

Pwyllgor Cymru Adolygiad Blynyddol 2017-2018

Gwelliannau

NDM6849 - 1 | Wedi’i gyflwyno ar 31/10/2018

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi:

a) argymhellion allweddol yr adroddiad ynghylch dyletswydd cydraddoldeb y sector cyhoeddus; a

b) yr argymhelliad yn llythyr y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol a'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Prif Weinidog fod Llywodraeth Cymru yn amlinellu ei safbwynt diweddaraf ar gyflwyno dyletswydd economaidd-gymdeithasol.

Brexit a Chydraddoldebau - Casgliadau'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau a'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn deillio o'u gwaith ar y cyd

 

NDM6849 - 2 | Wedi’i gyflwyno ar 01/11/2018

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at ddirwyn grant byw'n annibynnol Cymru i ben ac yn credu na all llywodraeth leol ddarparu lefel gyfatebol o gymorth ariannol oherwydd toriadau Llywodraeth Cymru.

NDM6849 - 4 | Wedi’i gyflwyno ar 01/11/2018

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y ffaith bod cyllid ar gyfer gwasanaethau cymorth i bobl sy'n goroesi ymosodiadau rhywiol a cham-drin domestig yn parhau i fod yn annigonol.

NDM6849 - 4 | Wedi’i gyflwyno ar 01/11/2018

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y canfyddiad bod tlodi yng Nghymru yn dwysáu ac yn credu y dylai mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldebau dosbarth chwarae rôl allweddol o ran hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol.

NDM6849 - 5 | Wedi’i gyflwyno ar 01/11/2018

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu at y twf rhyngwladol mewn symudiadau gwleidyddol sy'n ceisio dirwyn amddiffyniadau hawliau dynol yn ôl ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi cynllun ar gyfer cynnal hawliau dynol ar ôl ymadael â'r Undeb Ewropeaidd.