NDM6746 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 18/06/2018 | I'w drafod ar 19/06/2018

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru).