NDM6127 - Dadl y Llywodraeth

Wedi’i gyflwyno ar 25/10/2016 | I'w drafod ar 25/10/2016

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru 2015-16, "Tuag at Gymru Decach"

Adroddiad Blynyddol Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru 2015-16, "Tuag at Gymru Decach"

Gwelliannau

NDM6127-1 | Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2016

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda'r Undebau Llafur a'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i hyrwyddo hawliau mamau ifanc beichiog a mamau newydd yn y gwaith yn well.

NDM6127-2 | Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2016

 Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi'r clinig hunaniaeth rhywedd i Gymru sydd i gael ei sefydlu yn sgil trafodaethau Plaid Cymru mewn perthynas â chyllideb 2017-18.

NDM6127-3 | Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2016

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi'r saith brif her y mae angen mynd i'r afael â hwy yng Nghymru yn ystod y pum mlynedd nesaf, fel y nodwyd gan y Comisiwn, ac y bydd angen ymdrechion sylweddol ar ran sefydliadau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, ac ar ran unigolion i leihau'r heriau hyn.

NDM6127-4 | Wedi’i gyflwyno ar 27/10/2016

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn croesawu cydnabyddiaeth y Comisiwn bod angen ymgysylltu â'r sector gwirfoddol a chymunedol a'i rymuso.