Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Health, Social Care and Sport Committee

23/09/2020

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Andrew R.T. Davies AS
Dai Lloyd AS Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
David Rees AS
Jayne Bryant AS
Lynne Neagle AS
Rhun ap Iorwerth AS

Y rhai eraill a oedd yn bresennol

Others in Attendance

Andrew Morgan Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Welsh Local Government Association Leader and Leader of Rhondda Cynon Taf County Borough Council
Dr Chris Llewelyn Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Chief Executive, Welsh Local Government Association
Dr Giri Shankar Cyfarwyddwr Digwyddiad ar gyfer yr Ymateb i COVID-19, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Incident Director for the COVID-19 Response, Public Health Wales
Dr Quentin Sandifer Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Iechyd Cyhoeddus a Chyfarwyddwr Meddygol, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Executive Director of Public Health Services and Medical Director, Public Health Wales
Dr Tracey Cooper Prif Weithredwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Chief Executive, Public Health Wales
Huw David Llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Welsh Local Government Association Spokesperson for Health and Social Care and Leader of Bridgend County Borough Council
Llinos Medi Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn
Leader of Isle of Anglesey County Council

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Amy Clifton Ymchwilydd
Researcher
Claire Morris Ail Glerc
Second Clerk
Dr Paul Worthington Ymchwilydd
Researcher
Lowri Jones Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Sarah Beasley Clerc
Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu'r pwyllgor drwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 09:30.

The committee met by video-conference.

The meeting began at 09:30. 

1. Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
1. Introductions, apologies, substitutions and declarations of interest

Croeso i bawb i'r cyfarfod diweddaraf o'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, yn digwydd drwy fideo-gynadledda. O dan eitem 1, cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau, a allaf i groesawu fy nghyd-Aelodau i'r pwyllgor yma? I ddechrau, mae pawb yn bresennol, felly nid oes angen ymddiheuriadau. Yn naturiol, cofnodaf taw cyfarfod rhithwir ydy hwn, gyda’r Aelodau a'r tystion yn cymryd rhan drwy fideo-gynadledda o achos y cyfyngiadau COVID presennol. Mae'r cyfarfod yma'n ddwyieithog. Mae cyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg ac, wrth gwrs, bydd pobl yn ymwybodol, rŵan, fod yna rhywfaint o oedi rhwng diwedd y cyfieithiad a lefel lawn y sain ar gyfer y siaradwr nesaf pan fydd rhywun newydd fod yn siarad yn Gymraeg. Mae'r meics yn cael eu rheoli'n ganolog, tu ôl y llenni, ond bydd hi'n bosib y bydd pobl yn cael neges ar y sgrin i ddweud bod eu meic nhw yn cael eu hagor a bydd angen i chi glicio ar hwnna. Felly, byddwch yn ymwybodol o hynna, dyna i gyd.

Gogyfer y cofnod, os bydd rhyw ddiffyg a fy mod yn diflannu o’r sgrin, rydyn ni wedi cytuno cyn hyn, yn y fath argyfwng, bydd Rhun ap Iorwerth yn cadeirio dros dro, cyn i mi, gobeithio, ddod yn ôl. Gyda chymaint â hynny o ragymadrodd, a allaf i ofyn i'm cyd-Aelodau a oes unrhyw fuddiannau i'w datgan? Dwi'n gweld nad oes.

Welcome, everyone, to this latest meeting of the Health, Social Care and Sport Committee, which is taking place via video-conference. Under item 1, introductions, apologies, substitutions and declarations of interest, may I welcome my fellow Members to the committee meeting this morning? Everyone is present so there are no apologies. I put on record that this is a virtual committee meeting, with Members and witnesses taking part via video-conference, due to the COVID restrictions. This meeting is bilingual and interpretation is available from Welsh to English. And, of course, everyone will be aware now that there is a slight delay between the end of the interpretation and the full volume returning for the next speaker. The microphones are being controlled centrally, behind the scenes, but you may see a prompt on your screen asking you to be unmuted, and you will need to click on that prompt. So, do be aware of that. 

For the record, if there should be some technical issue and I were to disappear from the screen, we have agreed that, in such an emergency, Rhun ap Iorwerth will take the Chair, whilst I, hopefully, reconnect. With those few words, may I ask my fellow Members if they have any declarations of interest to make? I see that there are none. 

2. COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru
2. COVID-19: Evidence session with Public Health Wales

Felly, symudwn ni ymlaen i eitem 2 a pharhau efo'n craffu ni ar beth sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y pandemig COVID-19. Dyma sesiwn dystiolaeth arall efo Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ac, i'r perwyl yna—gan ddiolch yn y lle cyntaf am eich adroddiad ysgrifenedig hir a manwl rydym ni wedi ei dderbyn ac mae pawb wedi ei ddarllen, ac mae'r cwestiynau wedi eu seilio ar gynnwys eich tystiolaeth ysgrifenedig ymlaen llaw, felly, diolch yn fawr iawn ichi am hynna—dwi'n falch iawn o groesawu Dr Tracey Cooper, prif weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru, Dr Quentin Sandifer, cyfarwyddwr gweithredol gwasanaethau iechyd cyhoeddus a chyfarwyddwr meddygol, Iechyd Cyhoeddus Cymru, a hefyd Dr Giri Shankar, cyfarwyddwr digwyddiad ar gyfer yr ymateb i COVID-19, Iechyd Cyhoeddus Cymru. Felly, gyda'ch caniatâd, ac fel sydd nawr yn draddodiadol yn y pwyllgor yma, awn ni'n syth i mewn i gwestiynau. Wrth gwrs, rydym ni i gyd yn ymwybodol o'r newidiadau sydd wedi digwydd dros nos neu a gyhoeddwyd dros nos a bydd yn dod i mewn i rym yfory, ond i ddechrau efo'r cwestiynu ynglŷn â'r materion yna mae David Rees. David. 

So, we will move on to item 2 and the continuation of our scrutiny of what has been taking place during the COVID-19 pandemic. This is another evidence session with Public Health Wales. To that end, I thank the witnesses for their written report. It's very detailed. We have received it and everyone has read it, and the first questions are based on the content of your written evidence that you submitted ahead of time. So, thank you once again for that. I'm very pleased to welcome Dr Tracey Cooper, chief executive of Public Health Wales, Dr Quentin Sandifer, executive director of public health services and medical director, Public Health Wales, and also Dr Giri Shankar, incident director for the COVID-19 response at Public Health Wales. So, with your permission, and as is customary now in this committee, we'll go straight to questions. We are aware of the changes that have taken place overnight, or that were announced yesterday that will come into force tomorrow, but to begin with the questions regarding the imposition of local lockdown arrangements, David Rees. 

Diolch, Cadeirydd. Good morning, all. Clearly, we have local restrictions in place now in several counties across Wales, and particularly south Wales. Last week we heard from the technical advisory group that there are some trigger figures that are used sometimes to look at identifying those county boroughs that may be at risk or may need intervention. One of them was given that, for example, at 20 to 50 you were put on amber, a watch alert, and, above 50, you would actually want to take action. Do you recognise those figures, and are those figures actually what's being used to decide upon which county boroughs would need action taken and restrictions placed upon them? 

Reit, pwy sy'n mynd i ddechrau? Tracey.

Who is going to start? Tracey.

Thank you. Quentin, if you'd like to respond.

Yes. I do recognise those figures, thank you. Public Health Wales met with Welsh Government officials two weeks ago to discuss the thresholds and criteria, which are as you reported. We considered those in the context of local restrictions. We were very clear that we needed a separate discussion to talk about the national restrictions, as additional factors would need to be considered if we were looking at that context. So, we do recognise the numbers. We also, alongside those numbers, looked at positivity rates as trigger thresholds as well, and those have been applied in consideration of the application of the restrictions to date. 

Can you clarify, then? Because I understand those figures, and you talked about the positivity rate, which I also acknowledge, but I looked at the figures yesterday and, for example, Newport was actually one of the ones not above 50—it was 39 per 100,000. So, how do you look at these figures and how do you decide? Is there a trend analysis also being considered? So, how do you decide which authorities are on the watchlist and which authorities are 'action required', because Newport was 39 per 100,000? 

09:35

Yes. You mentioned Newport. So, the first thing that should be said is that we were already aware of concerns in Newport, brought to our attention by the health and local authorities there at least 10 days earlier, and we'd been engaged in discussions with them. But, to answer your question, we don't simply wait for the number to reach a trigger point; we look at the trend, and the trend in Newport was going up. We had a good understanding of the reasons for that, and our determination of the actions appropriate to that area—which were, in fact, recommendations arising from the local incident management team, bringing together all the partners in that area—was based on that assessment that we were heading in a direction that would warrant intervention, taking account of what we already knew about the position in Newport. 

So, just to clarify, it's the number and the trend towards that number, local knowledge, local intelligence on the clusters that may be happening and how community transmission may be spreading—it's a combination of all those that actually is taken into consideration to decide—[Inaudible.]

Absolutely, yes. 

Okay, that's helpful. Thank you. But how big does an area have to be, then? Because, obviously, Newport's a city, but take Carmarthenshire, which I think is on the watchlist. Carmarthenshire is a large area—you have major towns such as Carmarthen and Llanelli, for example. How big an area could you go down to, if you want local restrictions imposed, or how small an area—

Well, you mentioned—. Apologies, I interrupted you. You mentioned Carmarthenshire and, indeed, looking at the position in Carmarthenshire, we do see quite significant variation within that county area, with the highest figures of concern in the Llanelli area. So, in fact, that is where we're paying particular attention within Carmarthenshire, so we are able to go down to a sub-county local level in terms of our considerations, and that is what we're actively doing. 

And that's the smallest type of area you would go down to. Because we've been told about postcodes, but postcodes are so small and within such a tight community, sometimes, it seems strange to go by postcode area. But you would look perhaps at a town or locality, rather than a county borough as a totality. 

We look at natural communities or defined jurisdictional boundaries, rather than just simply a postcode. 

Okay. You've mentioned national action as well. Clearly, none of us want to see national action, if possible, because there could be areas, as the First Minister has indicated, that have very low figures and are not actually under threat at this point in time of wider community transmission. So, how do you balance the difference between a national restriction and a local restriction? 

Well, I would suggest we start with first principles, and what I think we've observed over the last three weeks is, if you like, the population generally dropping its guard on some basic things like social distancing. So, what we'd want to emphasise are those fundamental first principles of hygiene, social distancing, the application of—use of, rather—face coverings in shops or on public transport, that sort of thing. And, then, you are right; what we need to do is we need to respect those areas where the rates are low—perhaps even the trend might be even decreasing in those areas—and not take a blunt approach. That involves multi-agency discussion, which we conduct either through the IMTs at a local level, or at regional level through our strategic co-ordinating groups. So, it's about, really, looking at the entire picture and asking ourselves what are the generic core messages we want all the population to practice and demonstrate, regardless of their infection rates, and, then, when we look at particular areas, what are the particular circumstances in those areas that might warrant additional consideration. 

09:40

And at what point do you think local lockdowns or local restrictions will have failed and you need to impose a national restriction?

Well, I think what we can see at the moment is, for example, in Caerphilly, how the early application of local restrictions is beginning, I think, to demonstrate some effect on those rates. We've seen those rates go down over the last two or three days, and we're hopeful that early intervention will mitigate the need for us to take a much broader approach, which we would rather avoid if we could possibly do so. 

Do you think the evidence from Caerphilly—because, obviously, that was the first one that went into local restrictions—do you think the evidence from Caerphilly is demonstrating that local people are actually now responding to the challenges that are being faced because of coronavirus return? Let's be blunt: over the summer, many people probably thought that it'd gone away and life was getting back to normality, as they thought, and yet here it is, coming back to bite us in the backside, basically, very severely. So, are the people responding in a way you would expect them to respond, and do you therefore believe that local restrictions will deliver in those areas that have now been identified?

Well, the evidence we're getting from feedback from the local IMT is that people are responding. Now, there are a few people who are choosing to ignore, or wilfully ignoring, and we're mindful of that, and agencies, police and others, are giving consideration about whether any particular action might need to be taken against specific individuals or groups. But, by and large, the evidence we're getting is that people are responding and that is now beginning to demonstrate an effect. And, therefore, we should, I think, as long as we're able to act quickly and secure public support and confidence, use the approach of local restrictions as far as possible, but, clearly, not to the extent, ultimately, that—. If the picture across Wales were to become, I don't know, at a situation where we needed to think nationally, we won't hesitate to do so. But, clearly, just to remind the committee, we contribute to the assessment of the situation locally. Locally, partners put forward recommendations to Welsh Government, and then Welsh Government and Ministers make the decisions. 

I appreciate that. I was going to come on to the point as to the criteria you would assume, or you would consider to be looking at as to the easing of local restrictions. So, I think that's an important point. I want to understand the role Public Health Wales plays with local authorities in this position. How do you make sure that the communication and the messaging is the right messaging out to the communities, and how—do you work closely with local authorities to achieve that?

So, we provide the local authorities with information—indeed, all our strategic partners; the health boards and the local authorities, police and others—with epidemiological information. So, we share our intelligence with them. The health boards and local authorities lead for test, trace, protect locally, and they convene incident management teams, which we support. We might chair them; often they're chaired locally by a director of public protection or a director of public health. But we support those committees with specialist advice, epidemiological advice. Those committees then take account of the information that we can provide, as well as local knowledge and intelligence, to reach an informed position. That, then, is shared with political leaders, who contribute into the discussion and then agree a position that then goes forward to Welsh Government. That is considered in Welsh Government—

Who's responsible for communication? Is the IMT responsible for the communication?

The IMT takes the lead, or the OCT, the outbreak control team, will take the lead for communications, yes. 

As I said, just on the previous question, what criteria do you think is important now for easing restrictions? You said in Caerphilly you're seeing a response; you're seeing people's behaviour to a point where you think it's working. At what point will you, and what criteria are you looking for, be able to advise the Welsh Government that these restrictions have worked and they may no longer be needed in this local area?

09:45

Well, clearly, we've got the thresholds, and we want to be assured that the trend downwards is clearly heading toward the threshold that takes us out of a requirement for intervention. Obviously, looking at the range of restrictions applied, those that we placed in that area, we will look at those individually now in the context of the position that has been set out by the First Minister last night—for example, about closing times for pubs. So, for example, we are not going to suggest that we revert to a position where we would allow later closing times, but that we would work back towards the general restrictions that are in place locally. But we need to be mindful also of what else is happening across Wales. And so, for example, if we're talking about movements of people across jurisdictional boundaries, we need to respect the fact that other areas adjacent may have still quite high rates, and the restrictions applicable to those areas would therefore still apply to Caerphilly residents, even if they were 'released', if you like, from their own local restrictions.

Okay. One final question from me. You've talked about the watch list, and you've identified some of the counties, authorities, that will be on that watch list. But we've also this week got the students coming in, in large areas, numbers, in particular cities. Are you looking also at those particular cities, because, for example, there was a situation yesterday where Swansea University identified 12 cases? Are you also looking closely at the university towns to ensure that they are also monitored? Clearly, that is a situation where we could see large numbers of people in social gatherings, coming from outside of Wales, who may not understand the rules within Wales at this point in time. So, are they now on your watch list as well?

We've been very mindful of and anticipating the return of students to universities across Wales. That has been a part of our discussions in our TTP programme board over the last several weeks. But specifically now, and within the last few days, we have been having conversations with Welsh Government and with the health boards and local authority leaders, in Cardiff and Swansea in particular, because of our concerns not only on the point that you're making about the return of students more broadly, but their proximity to the other areas already subject to restrictions.

Thank you. And I just forgot one point—on local restrictions, if they're being eased, do you anticipate them to be eased in stages? For example, I know at the moment that families can't necessarily meet indoors, and that's a very serious challenge for many families, and particularly for families who have children where grandparents look after the children whilst they go to work. Do you see the incremental removal of some of these restrictions, rather than a whole-hearted, one-go time?

Well, ultimately, as I repeat, Welsh Government will assess the recommendation and advice that we and others present to them, and make the decision. We have, up to now, indicated that an incremental approach—if you like, in reverse to the position we've reached now, in terms of easement, backwards—makes sense. And it would make sense then to reapply the easement in an incremental way forward, at an appropriate time where that can be demonstrated as justified by the epidemiological evidence.

Thank you. Even though it's a decision for the politicians, your advice, obviously, is very influential in that decision making, so thank you for that answer.

Grêt. Diolch yn fawr, David.

Great. Thank you, David.

Andrew R.T., you have a supplementary on this issue.

Thank you, Chair. Just on the students returning to university—for many students, the first time that they're going to university—I'd just like to understand what recommendations you are making to Government about measures that can be put in place, because the Minister yesterday, in his statement, had a specific line in that statement that referred to measures to protect the local population. So, is it greater isolation of students on campus? Am I to read that into those sorts of lines that the Minister has been talking about, or have you other ideas that you've been putting forward around the protection of local communities, but also students themselves, because what we've got to remember as well is the mental health of students, and if we start isolating more and more students in tighter and tighter bubbles, that has a real public health issue for us to address as well?

09:50

You're absolutely right, and it is a balance between these different factors that you highlighted. So, clearly, we need to protect the students who are coming to Cardiff and will be meeting other students from other places that they've not mixed with before. So, we will be starting with first principles: reinforcing the importance of social distancing and other behavioural actions that we should all be taking but they need to be very mindful of in the context I've just described. 

In addition to that, of course, we want to make sure that students, and the population in which they live, are protected, hence we would be suggesting that universities provide information to their students about how they socialise and the context in which they socialise, recognising that some of our challenges more recently have occurred with people coming together in parties or meeting in hospitality settings and perhaps not always observing proper distancing. So, we'll want to reinforce those basic messages to students, that they can come to Cardiff, that they can enjoy their experience—or Swansea or wherever—but, in order to do that, for their own safety and the safety of the population that they'll be living in, there are just some basic things that they, and we the population, need to do.

Symudwn ymlaen rŵan i adran arall o gwestiynu ynglŷn â phrofi, olrhain, diogelu—yr holl adran profi. Rhun ap Iorwerth.

We'll move on now to another area of questions as regards test, trace and protect, and the issue of testing in general. Rhun ap Iorwerth.

Diolch yn fawr iawn, Cadeirydd, a bore da i chi i gyd. Ie, profi ac olrhain—fe wnaf i ddechrau efo olrhain os galla i. Gaf i ofyn am eich argraffiadau, eithaf cyffredinol o bosib, o le'r ydym ni arni yng Nghymru ar hyn o bryd o ran y system olrhain, y timau sydd mewn lle ar hyd a lled y wlad ar lefel llywodraeth leol yn bennaf? Ydy'r adnoddau gennym ni? Ydy'r canlyniadau rydym ni'n eu gweld yn eich bodloni chi o ran pa mor gyflym rydym ni'n gallu cysylltu efo niferoedd digon uchel o bobl, ac yn y blaen?

Thank you very much, Chair, and good morning to all of you. Yes, Test Trace Protect—I will start with trace, if I can. I'll just ask for your general impressions of where we are in Wales at the moment in terms of the tracing system and teams that are in place across the country, at a local government level mainly. Do we have the resources? Are the results that we're seeing satisfactory to you in terms of how quickly we can contact a sufficiently high number of people, and so on?

Yes. So, the test, trace, protect programme is developing every day since it commenced. So, the systems and processes are bedding in and there's a good feel for what is required—people who've been trained to do this job are getting better as they get more experienced. So, the performance data from test, trace, protect certainly indicate that we've been able to reach over 90 per cent of the contacts very quickly—certainly at least 80 and above percentage have been reached within 24 hours and the number of contacts per case has remained relatively low over the summer periods. But, since the beginning of September, we are noticing that the number of contacts per case is going up. That is actually adding to the workload, as we have all seen data: the three months' worth of cases that we saw in June, July and August—just over 3,500 cases—we have seen the same amount of cases in just three weeks of September. So, clearly the system is being stress-tested for that. We know that it is a sustainable model that we want to do. We were mindful that it needs system-wide resilience and that more and more people need to be trained in it. So, at the moment, it is delivering what it is supposed to deliver, but, in anticipating the reasonable worst-case scenario ahead of us, I think it would benefit from further resilience system wide. But it is absolutely important to recognise that the system, right from the local tier to the regional tier to the national tier, has absolutely been doing a fantastic job to get a good contact trace. 

09:55

So, there are a number of ways. So, I know local governments and health boards are in receipt of Government funding for additional recruitment because, in the early days, there were a number of colleagues who had been redeployed into other roles, and now there is a need for them to be brought back in; additional automation in the form of the databases that we use; and, more importantly, it's about recognising the level of skill that is needed at certain levels, as people, initially, were a little bit hesitant to undertake complex contact tracing at local levels and needed more specialist input. As the system has evolved, people have got a level of confidence and comfort that they can still deal with either clusters in care homes or educational institutions. So, through a combination of upskilling the existing staff and recruiting more staff into it, the resilience can be improved. 

And describe to me how Public Health Wales fits into that nationwide model, given that these tracing teams are delivered on a local authority level, but through regional partnerships. 

Public Health Wales inputs at various stages. At the regional tier, we are providing the specialist input for health protection, which will mainly be for risk assessment of complex situations, communication and strategy decision making for the local plans. At a national level, we are supporting the 'once for Wales' approach of trying to do consistent standard operating procedures, action cards, SOPs. And, on a third front, in terms of developing the informatic capability for the system, we are inputting very closely into the technical requirements of the database that goes into it. On a fourth point, we are also monitoring the data, providing surveillance reports and evaluation reports to feed back into the local and regional tiers. 

Thank you for that. And one question perhaps for Dr Cooper: there are questions about how much influence Public Health Wales has had over testing—and we'll come on to testing in a minute—but, on the tracing element, are you satisfied that Public Health Wales has the influence that you need over how testing is operating? Or are there some improvements to, I guess you'd call it, the 'governance' of testing in Wales that would, from your point of view, help?  

Yes, from the outset, the committee will recall, last time we were with you, we talked about the public health protection response plan. So, as far as how it hangs together around test, trace, protect, that's the operational model and that was the model that we advised to Government. So, that, in essence, as Giri's described, is what's being implemented. As to the informatics solution—the customer relationship management system—we're influencing that on an iterative basis around the specialist public health protection elements of that. And, as to the testing elements, and I'm sure we'll come on to talk about that, we've been working very closely over the last number of weeks and months, as you know, with Welsh Government about how we really exploit all the available capacity for Wales, whether it's domestic capacity or through lighthouse labs. 

It's fair to say that, over the last couple of months, we have increased our engagement with Welsh Government. So, we meet with the test, trace, protect programme board, and are a part of that, three times a week, working through what's coming locally, what we need to do differently, what is the UK position. So, yes, we're working very closely with them, and as required, really. 

Just thinking about that, you mentioned some of your contacts. How often do you meet the health Minister? How often does your chair meet the health Minister? Because this is a pretty high level pandemic, where the leaders of various organisations, chief medical officer, head of the NHS are key figures. Do you meet the Minister regularly? 

Yes, we're in a number of meetings during the month with the Minister. I have regular meetings with Andrew Goodall, as director general; in fact, I had a catch up with him yesterday. We meet three times a week with the chief medical officer. I'll give you an example: on Thursday, last week alone, there were two meetings happening with three or four different cabinet members. Two different meetings, one in the morning, one in the afternoon. And then, similarly, yesterday, we were with cabinet members at meetings. So, as any public health body needs to be, obviously, decisions and policy are for Government, but how we can help support and inform that is becoming increasingly so, actually, the engagement has increased.

10:00

So, you, personally, and your chair would meet Vaughan Gething pretty regularly.

There's a regular, if you like, battle rhythm during the month, where there are meetings that happen, set meetings with the Minister, which we're engaged in, as well as ad hoc meetings as and when we need to, depending on the state of the nation at any given time.

The reason I ask is that I just want to know that you feel that you have enough influence on the political decision makers at the heart of this.

On to testing then, an issue of major concern to all of us as committee members in our constituencies and regions, because of all of the people contacting us to say how difficult they're finding it to get tests at the moment. What's your take on what appears, to me, to be a collapse in the system that we had in place?

It's unfortunate in the last couple of weeks, because, obviously, we're talking about lighthouse labs that are the UK Government resourced and delivered testing. As colleagues and Senedd Members will know, since the end of June into July a large amount of samples or the swabs from Wales go through the lighthouse labs, and up until a few weeks ago, that was working actually pretty well. In fact, some of their turnaround was better at that point than some of our domestic turnaround. We would support the reasoning to exploit as much capacity as we can get, be it domestic or otherwise—UK in this context. It has deteriorated—we're all concerned about that—over the last number of weeks. The turnaround times for testing through the lighthouse labs are [Inaudible.] very closely with Welsh [Inaudible.] to [Inaudible.]

Nid oes recordiad ar gael o’r cyfarfod rhwng 10:02 a 10:03.

No recording is available of the meeting between 10:02 and 10:03.

Sorry, I missed the last minute or so. Are you able to see me and hear me okay?

We can hear you, Dr Cooper. So, if it's okay with you, I will try to go on with another question and see if we can pursue this.

I know that lighthouse is delivered by UK Government, but what's your involvement? Do you know what's happening with lighthouse in Wales, for example? Can you tell me if the lighthouse lab in Newport is up and running? It was meant to be open by the end of August.

Aha—this isn't working.

Shall I come in there? It's Quentin.

I'm really sorry. So, you're right: the Imperial Park 5 development, which we mentioned to you at our last meeting, that has now transferred to the UK Department of Health and Social Care for development, as you say, as a lighthouse lab, and we're expecting that to open very shortly.

My understanding was that it's—. No, it's not yet open, but my understanding was and is that it is working towards opening in the very near future. I'm unable to give you an exact date on that, but that is the intention.

And then, as you are all aware, alongside that, Public Health Wales is developing an additional laboratory at what we're calling Laboratory 2, which we hope will begin to open from the end of November, beginning of December.

10:05

These are big delays, of course, and maybe it goes to explain why we're in the hole we're in currently, if that lab in Newport still hasn't opened and we're still waiting for things to happen towards the end of November. Let me ask you this—

Sorry, if I could just remind the committee, of course, that that is being managed by the UK Department of Health and Social Care through a contract with Welsh Government; Public Health Wales is not involved in the implementation of that laboratory.

Thank you very much for making that point; clearly we're aware of that. I'm more concerned about the stress that that's putting on our resources here in Wales, including Public Health Wales, because that lighthouse laboratory that was meant to be open by the end of August still hasn't been opened.

We got a statement from the health Minister yesterday in relation to the frustrations over testing capacity. He said this:

'Building on the work that has already taken place to supplement capacity from Lighthouse labs with those operated by PHW. We are now able to process an additional 28,000 tests per week, with further capacity available to manage outbreaks across Wales.'

I can't read my own handwriting here. Do you recognise that 28,000 and how are you delivering 28,000 additional tests?

Can I come in? Apologies. Can you hear me now? 

Sorry. It disconnected and reconnected. So, currently we're doing around about 2,500 tests per day, coming through the Welsh system. We can comfortably do 5,500; we can scale up to 8,000 to 10,000 a day if we need to. We actually have the testing chemical reagent capacity to do 15,000 a day, and you will have seen the Minister announced the £32 million back in August. So, we're in rapid recruitment to bring about 170 people in right across Wales, which we can come back to. So, that's really about exploiting the capacity that we have, so that equates to around 4,000 additional samples diverted from lighthouse labs to come into our Welsh lab, which would give us an additional 28,000 during that week.

So, you're now, as a result of the development over the past few days or week, processing 4,000 more tests per day than you were previously and there's room for that to increase further. 

Yes. So, that hasn't translated in as yet, so we can do it very easily, obviously, if the samples come to us, but it's probably worth just sharing with committee members that there's a number of actions going on at the moment to try and exploit our capacity. So, we're looking at putting additional lanes into the mass sampling centres like Abercynon, like Llandudno, so that instead of a two swab, which is a nose and a throat going to lighthouse labs in addition, it's a single swab that can be diverted into our labs.

Also, the Welsh Ambulance Services NHS Trust resource a number of mobile testing units across Wales that we've been using for outbreaks for rapid testing. So, we're going to divert five that the department of health are running into WAST-run, so that, again, those will divert with us and we're working closely with colleagues also in Cardiff and Vale to see if we can expand the space to accommodate some of our larger pieces of equipment to do the mass scales.

What I would say, though, if I may, is that throughout the last number of months, as committee members will have seen, various outbreaks and incidents happening across Wales, our focus has been very much about the emergency response, the agility. So, you'll have seen, for example, in Merthyr, working in partnership with Merthyr local authority, with Cwm Taf Morgannwg University Health Board, with WAST, we've been able to do some mass sampling. So earlier on in an outbreak in Kepak, 800 people were swabbed on a Saturday and then by 11 o'clock on the Sunday morning, 799—I'm not sure what happened to the eight hundredth—we were able to return the results on those.

And then, as we've seen in the last fortnight alone—and the leader of RCT has been understandably very clear in engaging—we had difficulty in turning around samples because the capacity had been capped from the lighthouse labs. So, this is how the Welsh system can work: partners mobilised, we did walk-ins—[Interruption.] Apologies: there's a standard fire drill at our end. So, we can surge, in short answer, up to 8,000 to 10,000 and we're building that so that we can have it as a sustainable increase progressively over the next weeks and months.

10:10

We do need to press on, and I'm glad to see that Dr Cooper is not engulfed in smoke.

Yes. There's always time. Jayne Bryant, on the same sort of testing sort of issues, I think.

Thank you, Chair. Just to follow on from the questions from Rhun, really. As you've said, we haven't seen the lighthouse laboratory open in Newport, which was promised for August, I think, and there's no explanation as to why that delay has come about. But I'd just like to get an understanding of how things are working in Newport and areas like Newport, which has had the local restrictions in terms of testing and capacity. Because obviously, in Newport, we have the critical workers driving to Rodney Parade and I think just an understanding about how testing capacity—. You know, when there's an outbreak or a cluster forming, obviously the demand for tests goes up, but obviously getting those tests back as quickly as possible, and having people sent here, there and everywhere, which I know is not down to Public Health Wales in terms of the lighthouse laboratories, but it does impact on these clusters, and if you can't—. I know, for example, that people are being sent to different parts of Wales even, and they struggle to get a test and then they come back not having been able to have a test for some reason. And then, unless you're persistent, there are people who are just going about their daily business, really, which obviously they shouldn't be doing, but they feel they've tried and they haven't got a test and then they just don't get that test. How do you get involved in those sorts of things?

Yes, thank you and I'll invite Giri in—I'm sure he may want to say something in a moment. When there are incidents or clusters or outbreaks, mobilising Wales as a system—and what I mean by that is pop-up testing, mobile testing or sampler units—diverting those into Welsh labs to do a rapid turnaround hasn't been a problem. In Newport, obviously, as Quentin and Giri have mentioned earlier, we have been very closely involved in all of the discussions with Newport, particularly over the last number of weeks, with leaders, with chief executives, and with Gwent region. These discussions are part of those. Rodney Parade in Newport actually has an additional lane where we can divert those samples straight through into Welsh labs and Aneurin Bevan does actually have a lab as well, in addition to a Public Health Wales lab. And constantly part of the conversation at the incident management teams is: do we need to put more in for the sampling testing for that outbreak? So, it's really, the lighthouse—. So, we can direct and exploit the Welsh capacity actually more easily for outbreaks, incidents and clusters than we can, if you like, the mass testing of home testing and care homes. But, Giri, did you want to add to that?

Yes, thanks, Tracey. Just to add, I'll give you a couple of examples. When we were seeing the increased numbers of cases in Caerphilly and we wanted to provide additional testing capacity, within a very short period of time we were able to set up a walk-in testing centre in the civic centre and also an additional drive-through centre, plus a mobile testing unit. In the early days of those operations, anywhere between 300 and 350 samples from each of those testing centres, per day, came to Public Health Wales labs. We had protected the capacity to offer a rapid turnaround on those, and over 95 per cent of those samples were tested and the results returned within 24 hours, so that really helped us to get on top of understanding what was happening in Caerphilly in terms of the test positivity rate, and that actually was a crucial piece of information that helped to inform the decision on the local lockdown.

Thank you. In our committee's first report looking at the impact of COVID on health and social care services, testing performance was one of the key points that we raised. Inside hospitals, the percentage of test results delivered within one day is still only under 90 per cent, and for community tests around 74 per cent. Dr Shankar, you've talked about a sustainable model and system-wide resilience; what are the plans to improve those percentages of test results delivered within that one day? 

10:15

Obviously, the whole end-to-end process involves a number of steps, starting from the symptom onset, onto when a person applies for a test, and when the sampling happens. So, the sampling is predominantly managed by health boards, and we, in the public health labs, come into the picture when the samples actually reach the lab. So, in between that, there are a number of steps, including transportation and courier issues. When the samples arrive in the lab, the turnaround time is calculated from the time that it is booked at the sample reception, and then the end of that pathway is when the results get authorised. So, that is the in-lab part of it; that is what we have control over.

Obviously, every time we are looking at the data and optimising the available reagents and the platforms to process as many samples as possible in as quick a time. Clearly, working with the chief operating officer of TTP, we will be looking at the performance data and we have mobilised additional staff. And, as our chief exec mentioned earlier, we are still recruiting people and we'll be offering rapid turnaround through these 16 rapid turnaround new labs where we've got funding for reagents. So, we will be able to turnaround those tests in less than four hours from when we can get that. 

Added to that, newer platforms are also becoming available, such as the lateral flow devices that also give test results very quickly. So that, I think, will help us enormously to improve those. So, still, I accept that there are things in the pathway that can be made more efficient, particularly in the sample collection, sample transport and optimisation, but it's definitely getting better.

If I may just build on what Giri's just said. So, the £32 million that the Minister announced is for up to 170 staff. We already have nine what we call 'hot labs', which are rapid turnaround. So, we've got machines that can turn around tests within up to a maximum of four hours, sometimes one hour. There'll be six new coming into Wales, which we hope will be fully functional—and obviously, it's incremental—by the end of November. However, in addition, we'll be moving our regional labs in Cardiff, Swansea and Rhyl to 24/7 functioning with those additional staff, and that'll kick in at the end of October. And this is all for the purpose of rapid turnaround, resilience across Wales. Because we've talked before at committee meetings about turnaround times in north Wales, and how do we make sure, right across Wales, we've got equity and access. But what's important to us is that we can then use that as a hybrid. So, when the lighthouse labs come back online, we need that mass testing capacity, but it needs to be efficient and effective. But, in addition, we need our own Welsh capacity to be agile and adapt. So, I think that will be positive, and we'd be happy to come back in and give you an update on that in the future.

Thank you. And just finally from me, Chair, over the summer, we saw an incident where passengers from the flight from the Greek islands to Cardiff Airport tested positive. There was a lot of criticism for Public Health Wales there in terms of the time it took to contact those affected, and the lack of quarantine. What lessons have you learnt from that?

If I could just summarise briefly the approach that has been taken to border control, returning passengers, quarantine and our involvement. So, the requirement for returning passengers to quarantine began from 8 June, and exemptions came into force from 10 July. Now, our role throughout this has been to provide information. We receive data from the Home Office border control; that data then enables us to make sure that we can reach out and communicate with those who've been advised to quarantine, who, on arrival, will have received a letter from Public Health Wales. We don't enforce that—our role isn't enforcement—and of course for capacity reasons we can only directly communicate with a proportion of those who are quarantining. But, that is the general approach we've taken.

Now, as you rightly said, there was a period of about two or three weeks where there was particular concern with flights returning from some Greek islands, and what we quickly learnt from that is that we needed a system response. It isn't just simply about making sure that we're aware of a flight coming in and giving them a letter. So, we worked with the system to look at making sure that the information that we got from the Home Office was distributed to the different TTP programmes across Wales so that those programmes themselves could reach out to those individuals and make sure that they're getting tested as they're required and following up with any positive confirmed cases. 

10:20

Okay, Jayne? Turning now—we've got some questions from Andrew R.T. Davies about tech and data support, an area of special interest and expertise of Andrew's. So, Andrew. 

Technical and data support is not something I read in bed at night, I have to say, Chair. But I'm grateful for the evidence so far, team. Thank you very much.

I want to go back a step or two, if I may, before I ask my principal questions. I don't think I heard why hasn't the lighthouse lab opened in Newport, because I think we were given a date at the end of August. Was there an issue in the handover to the lighthouse organisation or NHS England? Is there some reasonable explanation why there's been this delay?

I'll repeat my point that this is being managed by UK DHSC, and I think there's a combination of ongoing recruitment and validation of the laboratory, which hasn't yet completed. I'm not able to give you more specific information because I'm not privy to it, I'm afraid. 

That type of information, I appreciate, is managed by the UK Government and their organisation, but as a public health body here in Wales, in the meetings you have across the UK, that would be a reasonable question to try and find information out on when you're in those meetings, to find out why this lab hasn't come online.

As I say to you, we have inquired, and it's our understanding that there are a combination of factors, including still ongoing recruitment and matters to do with the validation of the laboratory before it can go live. 

Okay. Thank you for that. That's helpful. If I could ask you about the app that they're running—the contract tracing app that's going to be launched on 24 September. I think I'm correct with the information I've got in front of me and the date that's been given to me. How confident are you that this will be a valued tool in the public health campaign to contain the virus?

Thanks. The app builds on the earlier learning from the pilot that came about from the earlier version of the app—it was called the NHSX app, it's now known as the NHS COVID-19 app. This app won't be a substitute to the contact tracing, but it will be a value-added supplement to it.

It has got six main features on it. Two features relate to the individual, which are the feature of alerting, and also the feature of check-in. There are three features that are mainly for wider society and for wider community purposes. They include symptom assessment—what proportion of people using the app are showing symptoms—people can book a test on the app, and they can also get instructions to self-isolate from the app. Then, there's another feature about contact tracing, which is a combination for both the individual and society. So, those features, we believe, are going to definitely add value.

Again, with all of these things, I think once the actual launch happens and people start to use it, we will get real-time data, and I think the alert function, the check-in function especially, is really helpful because social mixing is quite complex and when we want to trace people back about their movements and their congregations, often it relies on people having a good memory recall of where they've been, whereas the check-in function in this app acts as a digital diary and it can record all the locations that a particular individual has been during the period in question. It also helps us to identify what proportion of app users are symptomatic and gives us an approximate indication of potential COVID symptoms in the population. So, it has been designed to have all the features that will supplement it and we are confident that, if it works the way it is meant to work, it will be a good value-added tool. 

10:25

So, it will be a value-added tool, but it will depend on, obviously, the quality of information that people put into it, I'm assuming. Is that a critical component—the quality of the information?

Undoubtedly. I think all the app can extract at the other end is what goes in at the user end. So, the quality of information that we get out is directly dependent on the quality of information that goes in.

So, the quality of information that the user puts in is imperative, but the user has to have confidence that the organisation that holds that data is a competent organisation, otherwise you won't provide that personal data. We know full well that you've just had a personal data breach of 18,000 individuals—basically, every single person who's had COVID in Wales since the outbreak started. How can you give me and others confidence that you are a competent organisation to handle that personal data given your track record?

Tracey, do you want to—?

Yes, if I can respond. Firstly, the customer relationship management data is separate to Public Health Wales, but I just want to—. Thank you for asking the question. I just want to apologise again. I mean, we are genuinely devastated that this has happened. We do take our data protection responsibilities really seriously. We've got a number of different information systems, some that we publish, some that we don't. So, it is really important for us. We wanted to get as much information as we could out in the public domain, because we wanted people to come forward. We've had 21 people—18 have e-mailed and three have rung us. We'd still urge people, if they want to have more information or want to check their status, to contact us.

I think the important thing is, obviously, we've got to earn confidence back—you're absolutely right. We did take immediate action; we have continued to take immediate action to prevent it happening. As I said last week, we've commissioned an independent investigation. Obviously, we'd want to publish that report, but it's going to take a couple of weeks to do it properly. And we've also asked the investigators to look at our other information systems that we also make public just to make sure that we've got every single step in place.

My problem with this is—I don't think anyone does this deliberately and I take it at face value that this was a genuine accident, most probably down to human error. But, where I have difficulty now is knowing that when the alert system kicked in, nothing happened until the following morning. No-one within the organisation, within the alert structure that you've got, felt it important to respond despite it being flagged, and that's a failure of management.

I agree. We had a member of the public first contact us by e-mail on our 'raising concerns' e-mail in the evening on that Sunday, the thirtieth, but unfortunately, our 'raising concerns' e-mail isn't monitored out of hours. And then we had a member of staff from the Vale of Glamorgan also e-mailing us and one of our staff picked that e-mail up. As you rightly say, they didn't follow our serious incident reporting process and it wasn't until the following day that it was taken down. So, these are parts that are obviously incorporated into the investigation to look at, and obviously, we've reflected on those systems. So, it should've been taken down earlier—I totally agree.

No. I mean, obviously, the individual who received the report, the alert, obviously, we've engaged with that individual. They did not appreciate the extent of what had happened, put plainly. They didn't appreciate the extent of what had happened. And so, again, the fact that it came in as it did should have triggered our serious untoward incident reporting escalation—that should have happened that evening. And you're right, it should've been taken down at that time. So, there was an avoidable delay between that alert coming in that evening and us taking it down the following morning.

I appreciate that this data breach was a Public Health Wales data breach, but what we do know is that obviously you alerted the Welsh Government on 2 September and the Minister was informed on 3 September. In a previous line of questioning, from another member of the committee, you were asked about your meetings with the Minister. We now know that it became public a week last Monday. So, in that intervening 10 days' time, from when you alerted the Welsh Government, the Minister became aware and the public were informed, what action did you take, or what activities in engagement with Welsh Government did you have, to iron this problem out and obviously bring it to the attention of the public?

10:30

Yes, so, as you say, obviously, the incident happened on 30 and 31—the 31 was the bank holiday Monday. So, during the Tuesday—I was on leave that week, but during the Tuesday—the team got to the bottom of exactly what had happened, because we needed to understand what had happened. So, we submitted a serious incident report into Welsh Government on the afternoon of the second, and we also informed, as we must, the Information Commissioner's Office on the second. And then, during that week, there were various—and the following—various discussions with the Welsh Government. So, my deputy chief executive, on the third, spoke to one of the Welsh Government officials, and I understand that discussion informed a briefing into the Minister for Health and Social Services, who, as you said, had said that he was informed on the third. There were a number of discussions that then took place over the course of the days. I also spoke to the director general, when I was back the following week.

It is important, though, just to clarify what happened during those two weeks. So, not only were we trying to get to the bottom of what happened, we had the requirement to notify, as I said, the Information Commissioner's Office, and we kept close to Welsh Government colleagues. But we also needed to risk assess, because we needed to understand the extent of this and the risk to people's identity being disclosed as a result of the data breach, and part of that was engaging with 32 other organisations. So, as part of TTP, we are party to a data-sharing agreement, and that requires us, and all of the partners, when there is a breach, to meet with those partners, talk it through, identify what's happened and understand what actions people need to take. So, we had to meet with, a couple of times, all the data protection officers across the local authorities and the health board and share our views and what our findings were, and the risk assessments. And then, as we got closer to the time that we made it public, we wanted to make sure that we had the maximum information we could share with the public. We weren't sure what the response was going to be. We wanted people to come forward, for obvious reasons, so we needed to make sure that we had a helpline that was appropriately staffed, that we had e-mails that people would be monitoring 24/7, but also our partners locally wanted to know how would they respond if a member of the public contacted Ceredigion local authority as part of the data sharing. So, there were quite a lot of steps that we needed to put in place and that we statutorily needed to undertake. But, more importantly, we needed to get ourselves ready so that as soon as the public responded and contacted us, we were able to give them as much information as we could.

Chair, my final question: just in that two-week period between it becoming known to you as an organisation and the Welsh Government and the public being informed, neither you nor your chairmen met with the Minister to discuss this.

Not directly; we worked through the officials. So, the director general was keeping the Minister informed. On that Thursday, 3 September, that I mentioned, my deputy chief executive was engaging with one of the officials in Welsh Government, and, that evening, the individual briefed the Minister. So, as would often be the case, it's the officials who would be doing that regular briefing. I'm sure if the Minister had wanted, at any time, to have a direct conversation, obviously he would have contacted us, but we were keeping Welsh Government officials closely involved all the way through to make sure that the Minister was updated.

As you said, if he'd wanted to have a conversation, he could have, but he chose not to.

Well, I think the reality is that the risk assessment, albeit—. As I say, we were devastated that this happened, and we can understand how people were, or are, obviously anxious. We do deem the risk to be low—it is slightly higher for the 1,926 that we alluded to—and we took immediate action. We were informing the Information Commissioner's Office, so we were getting on top of this literally in real time, as it was happening, and it was important for us, linking through the Minister's officials, to keep him up to date, and that's exactly what happened. That would be normal for us, on a range of activities for us.

Can I just come in to add a supplementary point, to say what corrective actions we have taken and put in place from that incident? We have reviewed all the SOPs, and we have undertaken refreshed, new training for those staff. We have now got double authorisations before anything is put in place, and then, once the reports that need to be on the public-facing website are put, we go back and double-check from a user point of view to make sure that it's there. The SOP revision is a constant item now that we will be reviewing regularly. So, we have strengthened the process internally and also reinforced staff training on that. Thanks.

10:35

Great. Thank you for that clarification. Turning to our final section, which is a very important issue, highlighted also in your written submission, the seasonal flu vaccination. Lynne Neagle.

Thank you, Chair. Good morning, everyone. As the Chair said, my questions are about the seasonal flu vaccine. Can I start by asking you about the Welsh Government's target of 75 per cent amongst the most vulnerable people as well as health and social care workers to be vaccinated? Is that an achievable target, do you think?

Yes. So, in ordinary times, we would aspire to a 75 per cent flu vaccination uptake in eligible groups. That is the sort of threshold that we would hope to achieve, given that the vaccine, year on year, varies in its efficacy, often somewhere between about 30 per cent and 60 per cent. So, to maximise the protective effect, that is the usual target that we aim for. Now, we have achieved 70 per cent in the last year or two, and our hope is that in the context now of the pandemic and the public understanding of the importance of the flu vaccine to protect not just themselves from flu, but to protect the system from flu as a confounding diagnosis that will add to pressures on the health and social care system, the public will respond very positively, and 75 per cent, in my view, is an achievable figure.

Okay, thank you. The Welsh Government has said that if there's enough vaccine available, then the plan would be to vaccinate the over-50s, who, obviously, don't normally fall within the group targeted. Do you think that that's likely to be possible?

Now, of course, all of that is dependent on sufficient supplies. Just to take you back, the normal process is that we begin the ordering for a year's flu vaccination programme at the beginning of the year, in January. Of course, at the time we started that process, COVID-19 was relatively new and the impacts of it weren't properly understood. But, by the end of March, it was declared a pandemic of global significance, and everybody recognised that it wasn't going to resolve quickly, and UK Government did place additional orders. Now, during May and June, we began the planning for the flu campaign this year, and we took into consideration there the advantages of extending, if there were additional supplies, the programme, and that has now been communicated out, as you've just said. So, subject to supplies being available, we will, of course, prioritise in the first instance the current priorities—the over-65s and those with co-existing conditions—but then we will very quickly want, by the beginning of December, I would hope, if sufficient supplies are available, to extend the flu vaccine offer on the NHS down to those over the age of 50.

Okay, thank you. In usual years, people would still be having the flu vaccine as late as November or even December, but this year that's likely to coincide with the peak of the COVID second wave. How has COVID impacted on your planning for the timing of the vaccine this year, because presumably we need to get them out of the way as quickly as possible?

10:40

In one word, it's made it very complicated, and it will be very challenging. Normally—and the Chair of the committee will be familiar with this—we do have a roll-out that normally starts about the third week of September, with the expectation that we've rolled out to all our target groups by the end of November in a planned and phased way. Of course, now we've got to take into account that we've got to make this safe for the public who are receiving the vaccine, and we've got to make it safe for the staff administering the vaccine. They will have to undertake it under quite challenging and different circumstances. Our primary care facilities will need to be able to deliver vaccination sessions that are COVID compliant, and we estimate that that could extend, if you like, the turnaround time, very crudely, for giving a vaccine to an individual up to three hundredfold—so it could take up to three times longer to deliver each vaccine. And of course, as case numbers increase, it may be that those who are invited will not be well enough to receive that vaccine on the particular day, or we may find even that some of our staff who have been recruited, or who normally would deliver that vaccine, are themselves unable to do so because they're unwell.

So, this is hugely complicated. The way we're managing this is Welsh Government are leading—a senior official within the chief medical officer's team chairs a committee that we support—and we ourselves co-ordinate action through immunisation co-ordinators in each of the health boards, and the health boards have been required to produce flu vaccination plans for this specific season that are COVID compliant. We've looked at those plans and we will continue to work with the health boards to advise and strengthen those plans, and we've also done a number of tabletop exercises to begin to rehearse and plan for the implementation of the campaign this year.

Okay, thank you. In terms of a COVID vaccine, the earliest it's been anticipated one would be likely to come on stream would be the end of this year, which would of course coincide with when you are still probably dealing with the flu vaccines. Your paper highlights the fact that it would need to be a different workforce to deliver the two vaccines in the event of a COVID one becoming available. What planning are you doing to manage that, so that if we have got a vaccine for COVID we can start to take advantage of it?

Absolutely. So, we've been doing COVID-19 vaccine delivery planning since June, and we're doing it in parallel with the flu vaccine planning. So, what we need to do is we need the two to align and not conflict with one another, and we've paid particular attention to that. So, we do know that we're going to need to think about, perhaps, different approaches, and maybe doing mass COVID-19 vaccinations for healthcare and social care workers as priority groups, and setting aside specific arrangements to enable us to do that. But it is going to be challenging, and what makes it even more challenging is that the candidate vaccines that appear to be the front runners will need to be delivered as two doses 28 days apart, and that will need to be choreographed with the flu vaccine. So, it's complicated to a square root.

Lynne, hapus?

Lynne, happy?

Andrew R.T.'s got a final question.

Just taking that point on a little further about the logistics around a COVID vaccine—and I appreciate it's debatable when there might be one, if indeed there ever is one—from discussions I've had, it's not just a 28-day period and the two jabs that you'd have to have, there is a huge debate and discussion about the infrastructure that you require. I think I've been told that the Oxford trial vaccine, for example, has to be stored at anything north of -70, -80 degrees C. Now, that's something that you wouldn't find in your average GP's surgery. So, in your planning and your preparation, what type of infrastructure, given the information you're working to to date, do you anticipate having to put in place that would allow a vaccination programme to start and get off the ground?

10:45

You're making a really good point there. In fact, I'm willing to be corrected, but I believe it's not the Oxford vaccine that would require deep freezing, if you like, it's another vaccine that is also coming through. But you're right, there are very few places that hold freezer facilities or can store at -74 degrees C, which this particular candidate vaccine—. And that is now actively being discussed as part of our planning at the moment. We don't have a definitive answer to that, but you are correct: that has introduced, more recently, an additional complexity to the whole planning process. 

Ocê. Unrhyw gwestiwn arall? Mae'r amser ar ben. Allaf i ddiolch yn fawr iawn i'n tystion am ateb y cwestiynau mewn modd arbennig y bore yma? Diolch yn fawr iawn i chi, a hefyd diolch unwaith eto am gyflwyno'r dystiolaeth ysgrifenedig ymlaen llaw. A gaf i bellach gadarnhau mi fyddwch chi, yn ôl ein harfer, yn derbyn trawsgrifiad o'r trafodaethau yma er mwyn i chi allu gwirio eu bod nhw'n ffeithiol gywir? Ond, gyda gymaint a hynna o ragymadrodd, diolch yn fawr iawn i chi. Dyna ddiwedd y sesiwn. I'm cyd-Aelodau, fe wnawn ni gymryd egwyl nawr tan 11 o'r gloch. Felly, dyna ddiwedd y trafodaethau dros dro. Diolch yn fawr.

Okay. Any other questions? Time is up, I'm afraid. May I thank the witnesses very much for answering the questions in such a comprehensive manner this morning? Thank you very much to you, and thank you also for your written evidence that you submitted ahead of time. May I also confirm that you will, as is customary, receive a transcript of the discussions this morning to check them for factual accuracy? But, with those few words, thank you very much to all of you. That brings us to the end of the session. To my fellow Members, we'll take a short break now until 11 o'clock. So, that brings us to the end of the discussions for now. Thank you very much.

Gohiriwyd y cyfarfod rhwng 10:47 ac 11:00.

The meeting adjourned between 10:47 and 11:00.

11:00

Ailymgynullodd y pwyllgor yn gyhoeddus am 11:00.

The committee reconvened in public at 11:00.

3. COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
3. COVID-19: Evidence session with the Welsh Local Government Association

Felly, croeso'n ôl i ail adran y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y bore yma. Rydyn ni wedi cyrraedd eitem 3 ar yr agenda, a pharhad o'n hymchwiliad a'r craffu i mewn i'r ymateb cyffredinol i bandemig COVID-19. Rydyn ni wedi cyrraedd sesiwn dystiolaeth arall efo Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac i'r perwyl yna, dwi'n falch iawn o groesawu i'n sgrîn y Cynghorydd Andrew Morgan, arweinydd y gymdeithas llywodraeth leol a hefyd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf. Hefyd, y Cynghorydd Huw David, llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru dros iechyd a gofal cymdeithasol a hefyd arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr; y Cynghorydd Llinos Medi, arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn; Chris Llewelyn, prif weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Ac rydyn ni hefyd—ar y ffordd yn rhywle, rydyn ni'n disgwyl y Cynghorydd Mark Pritchard, arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Croeso i chi gyd.

Rydych chi i gyd yn gyfarwydd efo'n trefn ni nawr fel pwyllgor; rydyn ni'n mynd yn syth i mewn i gwestiynu, yn y bôn. Mae yna nifer helaeth o gwestiynau, ac felly, wrth gonsidro ein cynulleidfa fyd-eang ni sydd yn gwylio ac yn gwrando ar y trafodaethau, buaswn i eisiau gweld cwestiynau cryno a hefyd atebion cryno, os yn bosib, achos mae yna bwysau cynyddol i ni gadw ein gwylwyr yn hapus. Mae yna gymaint o gystadlaethau ar wahanol sianeli y dyddiau yma. Felly, gyda chymaint â hynna o ragymadrodd, awn ni'n syth i mewn i'r cwestiynau, ac mae'r cwestiynau cyntaf gan David Rees. David. 

Welcome back to this second part of the Health, Social Care and Sport Committee meeting this morning. We have reached item 3 on the agenda, and the continuation of our scrutiny of the general response to the COVID-19 pandemic. We've reached an evidence session with the Welsh Local Government Association, and, to that end, I'm very pleased to welcome to our screens Councillor Andrew Morgan, WLGA leader and also leader of Rhondda Cynon Taf County Borough Council. Also joining us is Councillor Huw David, WLGA spokesperson for health and social care and leader of Bridgend County Borough Council. We also have Councillor Llinos Medi, leader of Isle of Anglesey County Council joining us this morning, and Chris Llewelyn, chief executive of the Welsh Local Government Association. And we are also expecting Councillor Mark Pritchard, leader of Wrexham County Borough Council who's also on his way. Welcome to all of you. 

You'll all be familiar with our arrangements as a committee; we'll go straight into questions. We have a whole host of questions to ask this morning, so, considering our global audience, who are watching eagerly and listening to these discussions, we would like to ask for succinct questions and succinct answers, because we do have pressure to keep our audience happy, of course, because there is so much competition on other channels this morning. So, with those few words of introduction, we'll go straight into the questions, and the first questions are from David Rees. David.

Diolch, Cadeirydd. Morning, all. Perhaps I can start with Andrew in a sense, because it affects both his local authority and the WLGA in general. We've seen local restrictions being put into place, initially in Caerphilly, followed by RCT, and now we have Bridgend, Merthyr, Newport and—. I can't think—[Interruption.] Thank you, Blaenau Gwent.

So, first of all, before I ask about the local restrictions, can I ask the question as to whether you think the voluntary measures that were put into place initially by RCT and Merthyr were an effective approach to dealing with the issues before, and perhaps could have avoided a restriction being placed by the Welsh Government? 

Okay, thanks. In relation to that question, as you'll be aware, RCT and Merthyr council—along with the local health board, we put out a request about a week before we went into the additional restrictions, asking voluntarily for residents to follow a set of procedures. At that point—we'd seen a significant increase in cases over the last 14 days up to that point. However, while I would say a lot of the residents did heed the advice we issued—we did see an increase in mask wearing before it was mandatory—I think, unfortunately, over that weekend, from the Thursday when we initially announced our informal requests, by the Monday, the numbers had more than doubled again in the space of five days in terms of the daily positivity rate and also the daily cases. So, the difficulty we have is—and I was on a call again yesterday with Public Health Wales and officials—is that, when you introduce measures, you are looking at least seven to 10 days before you see any noticeable difference in the community. So, unfortunately, I think it probably was too late to avoid a lockdown at that point, because, over the space of five days, the numbers just increased by such a large volume, really.

The reason I asked, obviously, as you quite rightly pointed out, is that it takes several days before it works through the system, and there are several other authorities now on the watch list. Whereas Welsh Government has put certain restrictions across all of Wales, for example, pubs closing at 10 p.m. in the evenings, could local authorities that are on the watch list—should they now be putting voluntary requests in to their communities to ensure that they are now minimising the impact?

11:05

At this point, I can't speak on behalf of those authorities, but my view would be, 'Absolutely, yes.' I would also say that I'm already aware, if you just look at some of the social media activity, some local authorities, and I'll just name Cardiff, for example—they are already putting out a huge amount of messaging, very similar to what Rhondda Cynon Taf and Merthyr did with the health board before we had the Welsh Government restrictions. But I would urge—and I think, in fairness, all council leaders across Wales, our view is that we need to take action as quickly as possible now, because we've seen how it was Caerphilly initially, then RCT; we now have six local authorities. And if things continue to escalate, we could see others being added very quickly.

Okay. What are your views as to the restrictions that have been introduced? Are they strong enough? Do they go far enough to ensure—? I know we haven't seen the results yet, and Caerphilly can't really give us results as it's only been two weeks, but are they strong enough, or should we be doing stronger action, and could local authorities add to those locally as well?

I think they're proportionate at present. Certainly, for my authority, I think they're proportionate. However, the focus has to be now—and the conversations yesterday with the First Minister and chief constables that a number of council leaders across south Wales were on the line with—we have to tackle those who are simply not following the rules, let alone the guidance. So, there is a very small minority, and I think that, if we are to continue to have the public's support, which I would say is—well, 95 per cent of the public are following the rules. If we are to continue to have their support, we have to tackle those who are simply ignoring it willfully.

However, in terms of additional measures, I can say that in Rhondda Cynon Taf we are considering further measures, which we are now considering taking. I have agreed yesterday that we are closing one of our facilities, which is the Rhondda Heritage Park, in terms of a visitor attraction, because it is an underground facility, which is at the higher risk. However, the pressure on our contact tracing teams right now is starting to grow, and therefore we will consider reducing some other services other the next week if necessary, not only to minimise the community interaction but also to free up additional staff to support the contact tracing teams.

Can I ask, then, Andrew—I'll come back to Huw in a minute, because obviously Bridgend has just come into this scenario now—but can I ask—? I understand there's a lot going on in the lower Rhondda area, and the restrictions apply to the whole of the authority—should we be focusing more on smaller local communities or do you think it is appropriate that a larger authority takes on the whole restrictions?

I think there's been some misunderstanding and misinformation with this. So, while originally there was a larger cluster and the main focus was on the lower Rhondda—when we started seeing the pattern develop about two to three weeks ago now, probably about three weeks ago, there were about half a dozen clusters with a small handful of cases across the county, but at that time there was a much larger cluster in the southern Rhondda area. However, it is really difficult, and I have to say I advocated for county restrictions if they were needed, mainly because, for example, in the Rhondda, it wasn't just the lower Rhondda, it was actually that cases, a significant proportion, are in the mid Rhondda.

The mid Rhondda—everybody in the north of the county has to travel through mid Rhondda to get out. The shopping patterns in terms of supermarkets—. So, the large—well, the only—Tesco, for example, available, a large supermarket, is in the south area. In the Rhondda Fach, we only have one supermarket—large supermarket, I should say, sorry—in Asda; people in the Rhondda Fach travel by the free bus over the Maerdy mountain to Aberdare to shop in the Tesco.

So, because of the way the Valleys are made up, I have to say, we considered it with our officers and it just wasn't suitable, we don't think, because of the travel restrictions and the travel impact. If we are to contain the virus, we have to do it slightly differently. But that might not be the same in every local authority. So, I'm not against these hyperlocal lockdowns, as have been described by some, I just felt that, when we discussed it with officers, it wasn't appropriate for us in the Valleys because of the geography, mainly.

Okay. Because Llinos, in your area, clearly, you've had a hyperlocal scenario, where the food processing factory—it was that small community that was, effectively, restricted. 

Yes, we had that, but also there were small clusters in other authorities with that, and we were able to just condense it into a small area, and that's with the community support, but, at that time, we were still in the lockdown as well, so the situation was different to what it is now and everybody was living in lockdown rules, but, now, society is moving about a bit more.

11:10

Okay. I suppose we're talking very much about causes and community transmission, and pubs have been used as an argument, very often, in the case that that's where some of the community transmissions occur. What are your views regarding the situation of pubs? The Welsh Government has made the decision to close them at 10 o'clock and closing off-licences at 10 o'clock. Is that going to be an effective measure, do you believe, in trying to reduce some of the community transmission, because of the pub situation?

Are you happy for me to go first on this?

I just want to say that it needs to be proportionate. I know that I've had to explain to an awful lot of residents in Rhondda Cynon Taf, because we were pushing on this as well with Welsh Government initially. The issue is that if you were to close pubs first of all altogether, there is real concern that the social distancing would go out the window in that it will move underground to people's houses; they'll have friends around. They will have no opportunity at all to have that kind of interaction, even if you've got to socially distance—sit at separate tables in a pub, et cetera. But also there would no track and trace, there would be no hand sanitiser or the other measures in place, so that's partly the reason.

But the other reason that we were very much keen on is because pubs have different closing times. Although Cardiff was bandied in the press around what happened outside the Coyote Ugly Saloon and other pubs, it's very similar in lots of Valleys' towns where you have a number of pubs that do close earlier and a small number of pubs that stay open later, and what we are finding is that people then migrate to the small number of pubs that are open later and it becomes really difficult to social distance and for staff to maintain it inside the venue, and then you get the crowds outside. So, it is a difficult one. I know that I've been lobbied an awful lot about why we're not closing pubs, but I think it has to be proportionate in terms of the overall mix.

But it will have an impact. We're already seeing fewer people now going out socialising and more people are being—. I think all these changes are now making people think differently and, hopefully, we'll get a higher level of compliance across the board, because people are seeing these new measures come on line.

Can I just raise one point? I'll let Huw come back in a minute, but one question: you mentioned some pubs closing earlier and others going on to other pubs. So, that blanket 10 o'clock closure across Wales should, therefore, be beneficial in stopping that transfer from a pub that is closing now to perhaps a pub that closes at maybe 1 o'clock in the morning.

Yes. So, originally, I know, 11 o'clock was the agreement, but obviously they've done a UK-wide agreement now, which is much better. But it was very much about closing pubs all at the same time, reducing the closing hours so that you didn't have, for example, in Pontypridd, two venues open until gone 1 o'clock and lots of the other venues close before 12 and what we were finding were queues outside those two venues late at night. But, also, I think it's unfair on staff at the premises to be able to try to control social distancing inside when everybody is trying to get into those venues. So, I think it is proportionate, what's now been brought forward.

Thanks, Chair. I think the evidence early on, certainly in Bridgend, was that pubs and clubs were not a primary cause of transmission. The key problem has been homes and people having house parties and going to meet friends and family when they have symptoms, when they have the virus, and that's why the local restrictions that have been imposed in areas of south Wales are very important, because we know that that's been one of the key drivers in terms of transmission.

We need to recognise that most pubs and clubs have acted responsibly, have worked very closely with us. There is a minority where pubs and clubs have not taken the action that we've wanted them to take and we've responded to that through our enforcement powers and services.

Can I ask, then: do you think that you're going to be able to stop people going to house parties? Because if you believe that it wasn't the pubs, but it was people going back to house parties, or having barbecues and house parties afterwards, are you able to stop that? Are people acting responsibly and not doing that now? I don't mind which one of you answers.

11:15

That is going to be more difficult, much more difficult to enforce and much more difficult to police, but it is vital, if we're going to stop the spread of the virus, that people behave far more responsibly. So, the vast majority of people are sticking to the rules very rigidly. They've made big sacrifices, haven't they, many of them?

Huw, you've just gone into, Bridgend has just gone into, restrictions, literally last night; Andrew, you have been there a little bit longer, although it was only last week, but you did—[Inaudible.] Have you seen a change in behaviour, or are you hearing of evidence of a change in behaviour, within RCT?

So, if I were to say, first of all, we focused on the supermarkets because that was a huge amount of concern. Generally, the feedback is there's been a huge shift not just in the way the supermarkets' management are acting in terms of their staff, but also the way people are now acting as well. Certainly, I think, the face masks being worn is a reminder in everybody's face right now that this issue hasn't gone away. So, we've had positive feedback there. However, we are still getting one or two complaints where we are following up. But what I would just say is we are increasing, right across Wales now, our enforcement teams. So, there was a bid put forward to Welsh Government, which I understand has been approved. I think it was in the region of approving around 120 additional officers across Wales. We are, certainly in Rhondda Cynon Taf, in the process of increasing our enforcement staff, and I know, from conversations this morning with the police, that they are also now putting more additional offices in. But there has been really good close working with licensing officers across the police, et cetera, and where we've had calls about people having occasional house parties. So, I think it is a step-by-step process, but, certainly, people's attitudes are changing, but that comes back to the very small minority who are not following the rules. If we don't tackle this problem—I'm not one for being heavy handed with enforcement—and if we don't take action on this, I think the 95 per cent of the public who are following the rules will lose confidence in us.

I think there's an element of trial and error with all of these policies as well. As Andrew was saying, whilst authorities were alert to concerns about some of the measures not being conformed to, as regards social distancing or other aspects of the regulations, then campaigns, local campaigns, have been initiated. So, first of all, there was concern about supermarkets, and enforcement activity picked up. There were other concerns, then, about the hospitality sector, and, again, reiterating the regulation guidelines and what should be observed was undertaken by authorities.

As to the pub closures, it is a contestable issue. We consulted the 22 leaders about the issue of having an 11 o'clock curfew, and then 10 o'clock, and the majority favoured 11 o'clock. But the truth is it is contestable, and views do differ, and circumstances differ as well. In densely populated urban areas, then the approach probably needs to be different from sparsely populated areas. In some sparsely populated areas, where there are small urban settings, then a different approach is needed from the more densely populated urban authorities—so, sort of, RCT and Gwynedd or Anglesey might need a different approach. And, as I say, there is a strong element of trial and error and looking at what impact different interventions have, and then responding and reacting accordingly.

Can I ask you, then, Chris, on the basis of that—I appreciate there are differences across different authorities, different densities, a different lay of the land, effectively, across different authorities—are all authorities learning from the experiences of places like RCT, because there are several on the watch list in north and south Wales, and in the west? Are they looking at the situation with supermarkets? Are they now inputting into those discussions, those enforcements? I can tell you now, I go into my local Tesco and the staff on the tills have a screen between them but they're not wearing masks. So, there's clearly a situation where there are still challenges across different authorities, and particularly ones that are not in restrictions at this point in time. So, are the local leaders putting in place similar voluntary approaches whilst they're not in restriction?

I think you'd be surprised at the extent to which the discussion that is taking place—. So, the directors of public protection, for example, they have a network and they speak on a daily basis in terms of updating each other on the position, what's happening, how people are reacting and so on. During the course of the last few days, as soon as any authority has gone into a localised lockdown, we've had meetings, this week, between the chief executives and the leaders to share experiences. Llinos in Anglesey, Mark Pritchard in Wrexham, Caerphilly, RCT, and every authority—with every change and every development, then we get the leaders and the chief executives together and discuss how things are progressing, what lessons need to be learned, how people's experiences can inform and educate other people as they go into similar situations. As I say, all of these professional networks liaise with each other as well. Andrew mentioned the increased capacity going into enforcement. Because of the concerns we had as a consequence of sharing experiences, we put a bid into the Welsh Government for additional funding to recruit more enforcement officers, and that's something we do on an ongoing basis with every additional development within this crisis.

11:20

My only concern about the additional officers is the time taken to get those people in place, trained up and ready to deliver, because we are in a position now where we need them but we won't have them yet for probably several more weeks, if not months, in that situation.

Finally from me, then, what are you hearing from—Caerphilly is not represented today—Caerphilly as to how it is going there? They were the first ones into local restrictions. Have you heard whether it is actually being effective, even if it's in small, incremental steps? Have you heard how the local authority staff are viewing it—never mind politicians, but how the people on the ground are seeing it?

If I can just touch on that, I had a short briefing yesterday ahead of our meeting, and they're cautiously optimistic that things are now improving. The numbers are coming down. The positivity rate is the main measure, not so much the numbers. The numbers of cases are almost immaterial in terms of the increased testing; it's the positivity rate and the walk-in centres. They are optimistic that that is going in the right direction. However, the thing I need to just be cautious about is that if you have one cluster—so, you could easily have an outbreak at a workplace, at a school, at another venue where you could have 20 or 30 cases—that would push it back into the same position it was in at the end of last week. But, at present, they are cautiously optimistic that for, I think it's the last three days now—today possibly will be the fourth day—they've seen the positivity rate declining, the number of cases declining. So, it does appear that they may be turning a corner.

I think, partly, as I come back to it, it's not just the measures that are introduced, but I think it's the mindset of the public, understanding that these measures are coming in and, potentially, more measures may be needed if we don't change, and so it is making the public see this as a real concern and something that they need to act on. We are seeing the vast majority now changing, going back to what we were like three or four months ago, because I think people have perhaps just become that little bit relaxed, thinking COVID has almost gone away, and a lot of people have reverted back to six and nine months ago, before the pandemic started.

Can I ask you then, Andrew, is the mindset of the public more driven and more strongly driven by the fact that there are restrictions, rather than by voluntary actions?

On the evidence I've seen, I probably have to say 'yes', but it is that point, I think, getting through. Unfortunately, I have to say that one of the biggest problems I think we all face is the COVID deniers, the social media people who basically say it's not an issue. I've had people saying to me, 'Why are we having restrictions in RCT, because we're not seeing huge numbers of deaths?' And when I explain to them, 'Well, the deaths normally come about three weeks after we see high numbers of cases going into hospital', I say, 'Do you want us to wait until we get those deaths in hospital and then bring in restrictions?' I'm just concerned that the messaging sometimes is lost on some, but the vast majority, as I say, are trying to stick to the rules.

There's been an awful lot of support, as well, not for the individual restrictions but, actually, support for the Governments and for local authorities and various people trying to get the message through. So, I would go back to saying that 95 per cent of people are changing their habits, changing the way they do things and they are listening now.

Okay, that's all from me. Before I go, can I just pass on my thanks to all your staff, because I know they're doing a fantastic job in very difficult times, and I appreciate what you're doing?

Can I come in on that, please, Chair? It's just to say that I welcome David's comments, because I think that the way local authority staff have responded has been incredible, and the pressure they're under in terms of the capacity they've got, and the way senior staff as well have to redeploy and use the capacity as effectively as they can, is absolutely outstanding. I think one of the lessons of the crisis hitherto, and going forward as well, is the way local authority staff have responded, the way they work so effectively with other partners, whether in the health sector or community groups, and the close working between authorities at an operational level with the voluntary sector and with community groups I think has been magnificent. It is outstanding.

11:25

Ie, clywch, clywch, ac rydyn ni wedi cael digon o dystiolaeth o hynna yn y pwyllgor yma dros y misoedd diwethaf. Yr un math o gwestiynau—Lynne Neagle.

Yes, hear, hear. We've heard plenty of evidence of that in this committee over the past few months. The same kind of questions now from Lynne Neagle.

Thank you, Chair. And I would certainly echo those comments abut local government. I think local government has been an absolute shining light, really, in this crisis. We've touched on enforcement already and the issues around compliance, and I really welcome the work that you've done, Andrew, in RCT with the supermarkets. Can I just ask you, is there anything else you need? We've talked about the extra staff, but is there anything else you need from Welsh Government that would help you now to ensure compliance? Any more powers, any changes, anything at all?

If I could say that, in fairness, we have had that offer from Welsh Government. I don't think at present there is. The one thing that I did press again yesterday in a meeting we had with Ministers and all the officials and other council leaders from south Wales is around the messaging from people. I almost said that we need to go back 24 hours, rip up all the restrictions, and then re-tell people the restrictions as of today. Because I'm still getting people saying, 'Well, I read four weeks ago this was the rule', but of course it's now changed—it may have changed on an all-Wales basis, it may have changed on a UK basis, and where we have the local lockdown restrictions, it's changed again there. So, we just need to be clear, because even sports clubs this morning were asking me if the UK Government announcement or Welsh Government announcement last night impacted on them.

So, we've done some helpful online chat sessions on Twitter and Facebook last week, and we answered about a hundred various questions with my officers. I know that the health Minister's done it. It's just trying to get through the clarity of what is the position for people to understand, and what are the rules for people to follow today, not what they read a week ago or two weeks ago, or what rules apply for Llinos in north Wales, which are different to the rules now in the restricted areas. I think getting that concise, easy to understand message out has to be a priority for all of us right now, because we can't expect the public to follow the rules if we're not clear ourselves on what they are. So it's that messaging, I think, that is the big one right now.

Okay, thank you. And in terms of the extra enforcement staff, which is welcome news, is it enough? Do you need more? Is it enough, what you've been allocated now, do you think?

In fairness, on the allocation of funding, my understanding is, and Chris can confirm this, it's based, actually, on what we as local authorities put in. So, we put forward for additional staff—for example, in RCT I think they've actually recruited the first five. I think they were recruited last week, because some of this work has been going on for a number of weeks, but a bid was then put in to cover the costs, and I think there's enough funding for 120 additional staff. It is to support our licensing, our trading standards officers, the various teams who are going into the shops, the businesses, the pubs, and working with the police now in small core teams that are being set up.

So, I think at present what has been agreed in terms of finances is sufficient. We need to act now to recruit the staff across Wales. I know every local authority's trying to do that, but they are being recruited on the health board footprints. So, for example, although RCT is trying to recruit potentially up to 20 staff, those 20 are not for RCT—they will work across the Cwm Taf Morgannwg footprint providing the support that's needed wherever the pressures are.

Okay, thank you. We've talked a bit about the challenges of communication and I completely recognise what you're saying about COVID deniers and problems with social media. Is there anything else, or any examples of good practice in terms of communication, that you'd like to share with the committee in terms of getting that message through to the public?

11:30

I was wondering if one of my colleagues would like to answer that one. I'm mindful I've answered quite a lot of them.  

Can I just say something? In terms of sharing good practice, the WLGA on its website is highlighting the good practice that is taking place across authorities. So, again, there is a considerable amount of sharing information taking place. It is sometimes overlooked, and maybe people don't realise that, in these circumstances, because they are so challenging, there is a recognition within local government of the importance of sharing information as quickly and as easily as possible. And then one of the things that we do as an organisation is we try to highlight and identify where things are going well as quickly as we can so that all authorities can benefit from that. So, a lot of that is taking place, albeit maybe not in as public a way as people might like. 

Llinos Medi, beth sy'n digwydd yn Ynys Môn?

Llinos Medi, what's happening on Anglesey?

Dwi'n meddwl beth sy'n bwysig efo negeseuon ydy eu bod nhw'n lleol, ac weithiau mae her wedi bod fod pobl yn medru perthnasu'n well efo neges sy'n lleol ac yn dod o'r awdurdod lleol. Dwi'n meddwl ein bod ni wedi gwneud hynny'n dda fel awdurdodau, i wneud hynny. Yr her arall efo negeseuon ydy eich bod chi eisiau'ch neges allan cyn eich bod chi'n gwybod bod arnoch angen y neges. O ran yr amserlen gyfathrebu, rydyn ni wedi gweithio'n agos iawn ar ba negeseuon rydyn ni eisiau allan yr wythnos yma. Ac mae hynna wedi bod ers cychwyn yr argyfwng yma yn Ynys Môn—bod gennym ni raglen o negeseuon allan ac yn rhannu gwybodaeth fel y mae'n ein cyrraedd ni, ond trio ei berthnasu fo i'r gymuned leol yma, fel bod pobl yn edrych ar y cyfryngau ac yn meddwl, 'Mae hwn yn berthnasol i fi.' Mae hynny'n her, gan fod y cyfryngau Prydeinig efallai'n cael y blaen arnon ni efo hynny, ac mae'n anodd iawn. Mae gennym ni radio lleol yn fan yma, MônFM, ac rydyn ni wedi defnyddio'r radio lleol. Rydyn ni'n trio gwneud y pethau yna, ond mor lleol â phosib. Mae pobl yn perchnogi'r neges wedyn. Dyna'r unig beth fuaswn i'n ei ddweud. 

Well, I think what's important with the messaging is that they are locally based. Sometimes, the challenge has been that people can feel that those local messages are more relevant to them. I think we've done that well as individual authorities. The other challenge is that you want to get the message out before people realise that they need to hear that message. And the timetable for communication has been very important to us in terms of what message we want to share this week. That's been something that we've done from the very beginning in Anglesey. We had that programming to share information as it gets to us, but try to make it relevant to the local community here so that people look at the media and think, 'Well, this is relevant to me.' But that's a challenge, because the British media, perhaps, are taking precedence in this regard. So, it's important that we use local radio here. We've used that local radio provision, we've tried to share those local messages on as local a basis as possible so that people take ownership of those messages. That's the only thing I'd say.

Can I ask specifically about young people, then, because we're told that the behaviour of young people is helping to drive the resurgence of the virus? Is local government doing anything to specifically target young people so that they change their behaviour?

Pwy sydd eisiau arwain ar hwnna? Llinos, wyt ti eisiau siarad? Rwyt ti'n dal yn ifanc. 

Who wants to lead on that? Llinos, do you want to lead on that? You're still a young person yourself.

Dwi'n llwyr gredu nad ydy pobl ifanc ddim yn mynd allan yn bwrpasol i wneud hyn. Mae pobl ifanc wedi colli cyfnod helaeth o'u bywydau nhw yn y cyfnod diwethaf yma ac maen nhw'n hiraethu am y cymdeithasu yna. Beth rydyn ni angen ei wneud ydy gwneud yn siŵr eu bod nhw'n deall pam. Felly, beth rydyn ni wedi bod yn trio meddwl am yn lleol ydy bod ein cyfweliadau ni wastad yn dweud, 'Rydyn ni'n deall pam rydych chi eisiau mynd allan. Pan rydych chi yn mynd allan, cymerwch y materion yma i ystyriaeth.' Does yna ddim pwynt rhoi'r bai ar ran o gymdeithas, achos wrth wneud hynny, mi fyddan nhw'n mynd i ffeindio ffordd o gymdeithasu yn y ffyrdd roedd Andrew yn dweud yn gynharach: mi fyddan nhw'n chwilio am ffyrdd sy'n guddiedig oddi wrthym ni. Wedyn, dwi'n trio fy ngorau, rŵan, i feddwl sut ydyn ni'n cael y negeseuon yna allan i'n pobl ifanc ni, ond rydyn ni'n trio ei wneud o mewn ffordd gwbl sympathetig efo nhw, achos rydyn ni i gyd yn gwybod beth ydy bod yn ifanc a chael pobl yn arthio arnon ni. Dim hwnna ydy'r ffordd orau ymlaen efo hyn. Ond os ydy sefydliadau hefyd yn cadw at y rheolau, mi ddylai fod y bobl ifanc yn cael eu haddysgu wrth fod allan yn y sefydliadau hefyd. Felly, mae angen y balans yma, a dwi'n meddwl bod yna fwy o bryder o ran y rhan o'r gymdeithas sydd ddim yn cydymffurfio o gwbl. Yn fanna mae'r broblem i ni.

Well, I do believe that young people aren't going out purposely to do this. They're trying to live their lives, of course, in this very difficult period and they want to socialise. We want to see that they understand why these restrictions in place. So, what we've done locally is we've interviewed young people and said, 'When you do go out, do consider these issues.' There's no point blaming a particular part of society, because if you do that, they will try to find ways of socialising in the way that Andrew described earlier: they'll try to hide their socialising away from us. So, we're trying to get the message out to our young people, but we want to try to do it in a sympathetic way, because we all know what it's like to be young. We don't want people to be preaching at us. That is not the best way forward with this But if organisations keep to the rules, then the young people will learn from those workplaces and so on and organisations and institutions. So, we need that balance, and I think there's concern about the parts of society that don't keep to these rules at all. That's where the problem is for us. 

Okay, thank you. Finally from me, then, on contact tracing: how sustainable do you feel the contact tracing arrangements are? We know that it's involved the redeployment of staff for some local authorities. Can you just give us a flavour of the kind of percentages involved and also how sustainable you think it's going to be, given that we face a difficult winter?

If I could take that question first, just to say that our contact tracing across the Cwm Taf Morgannwg area was in the high 90 per cent of contacts—I think that was on Friday, at the briefing. Over the weekend, because we saw such a significant increase in cases over the weekend, our contact tracing has probably fallen now into the 80 per cents; it's in the mid-80s. So, I think it was on Monday I agreed with my head of public health and head of environmental health and we signed off a request for mutual assistance for the Cwm Taf Morgannwg area, where authorities in mid and north Wales have been asked to assist us at present. We do have options to increase our staff complement, so that is something, first of all, all local authorities—so Merthyr, Rhondda Cynon Taf and Bridgend—have been asked if they can provide additional staff. I've just agreed that we are closing one facility down in Rhondda Cynon Taf to redeploy staff. We may have to consider doing that but also at the same time we've had the message from the Welsh Government that if we want to recruit additional external staff for contract tracing, we can continue to do that.

We're mindful that while the process is fairly robust at present, where we have other local authorities that can provide mutual assistance, as the numbers are growing we're seeing what's happening in the Gwent area, we're seeing now what's happening in Cwm Taf—there's very real concern that if we find another two or three health regions finding themselves in difficulty in terms of the numbers, then mutual assistance across the local authorities, for which we have had good plans in place over a number of years, wouldn't be possible to continue. So, that's why we need to plan now for the next month, six weeks, eight weeks ahead and not just consider what support we can get here and now, but where we will be in a few months' time. I would much rather recruit and deploy more staff to test and trace than what we need, and have that spare capacity, than finding in a month's time we're overwhelmed and then we have no time to get additional staff in. And the Welsh Government has given us the go-ahead—if we want to recruit more external staff, we can do that immediately. 

11:35

A allaf i ddod i mewn, Dai? 

Can I come in, Dai? 

I think this is a critical time for the contact tracing system. Up until now, I think we've been incredibly successful—the speed with which arrangements were put in place, and I think the collaboration and the close working between local authorities and the health board has been really commendable, and it's worked exceptionally well. In terms of the various elements—we may come on to it—there have been concerns about testing as the crisis has progressed and in terms of the capacity in the system for the lab analysis of the tests. The contact tracing part is the part that local authorities are most involved with, and there are—. As we enter this next phase, there will be capacity issues, so it's important that we try and plan and address those as quickly as we can. As Andrew said, I think that mutual aid is going to be a key factor here for all authorities and the health board regions working together closely, and being able to recruit staff as quickly as possible. 

The Welsh Government have said that the capacity will be made available to authorities, but I think as David was alluding to earlier, in his point about enforcement officers, we need to be able to get additional capacity into the system as quickly as possible when it's needed, and try and minimise any time lag. So, I think the next—. We've got a meeting with the leaders and with chief executives later this week, and I'll be writing to them all later today just to check that we're planning and we've got the capacity in the system for when we get this growing surge. 

Mae amser yn carlamu braidd rŵan, ac i barhau efo adrannau ynglŷn â phrofi—mater dyrys, fel rydyn ni wedi clywed eisoes—mae Rhun ap Iorwerth yn mynd i arwain ar gwestiynau fan hyn. Rhun. 

Tine is marching on, and to continue with questions with regard to testing—a difficult matter, as we've already heard—Rhun ap Iorwerth is going to lead on questions on testing now. Rhun.

Diolch yn fawr iawn, Cadeirydd, a bore da, bawb. Rydyn ni'n gwybod am y problemau sydd wedi bod efo'r capasiti profi dros yr wythnosau diwethaf. Allaf i ofyn i chi roi jest snapshot i fi o sut ydych chi'n meddwl rydyn ni arni hi heddiw o ran y capasiti, a sut mae problemau efo capasiti yn effeithio ar eich gwaith chi fel awdurdod ar hyn o bryd? Ac efallai buasai un yn cynrychioli'r siroedd sydd dan gyfyngiadau ar hyn o bryd, ac o bosib Llinos ynglŷn ag awdurdod eraill. Pwy sydd am fynd gyntaf? 

Thank you very much, Chair, and good morning, everyone. We know about the problems that there have been in terms of testing capacity over the past few weeks. So, can I ask you just to give us a snapshot of where you think we are today in terms of capacity, and how issues with regard to capacity are impacting your work as local authorities at the moment? Perhaps if one representing the areas under restrictions now could respond, and also Llinos could give us another perspective. Who wants to go first? 

Pwy sydd eisiau dechrau? Llinos, wyt ti eisiau dechrau? 

Who wants to start? Llinos, do you want to start? 

O'n rhan ni, mae'r capasiti profi yn broblemus. Rydyn ni wedi gweld bod pobl yn cael trafferth cael mynediad. Rydyn ni'n cael esiamplau o'r ddwy ochr—rhai yn ei gweld hi'n hawdd cael mynediad, rhai ddim yn ei gweld hi mor hawdd. A dwi'n meddwl mai'r broblem fwyaf sydd gennym ni yn Ynys Môn ar hyn o bryd, ac mi fuaswn i'n dweud y gogledd, ydy'r turnaround yn cael y profion yna nôl. Heb ein bod ni'n cael y profion yna'n ôl, mae'n swyddogaeth ni o ran y tresio yna—mae'n heriol iawn i ni gyflawni hwnnw, ac i ni fedru 'compress-o' hwn i lawr. Felly, buaswn i'n dweud, i ni yn y gogledd, bod gennym ni rwystrau hefyd o ran mynediad, achos mae'r lleoliadau yn gallu bod yn bell yma yn y gogledd, gan mai Llandudno ydy'r agosaf. I ardaloedd fel Môn a Gwynedd, mae hwnna'n andros o bell, yn amlwg. Felly, dyna ydy'r sefyllfa yma ym Môn. Ac mae'n rhaid i ni fod yn ofalus efo'r profi hefyd, bod hynny'n gwahaniaethu rhwng—. Mae yna brofi i'r sector gofal, mae yna brofi hefyd i'r ysgolion a'r gweithwyr allweddol, ac wedyn, mae'r profi i'r gymuned ehangach. Mae yna wahanol brofiadau yn y meysydd gwahanol yna hefyd. 

In terms of our area, the capacity is problematic. We've seen that people are finding it difficult to have access. We see that some people do find it easy to access tests and some people don't, and I think the problem that we have in Anglesey at the moment, and in the north, is the delay in getting those results back. Without having the results of the tests back, our function in terms of the tracing is very challenging for us to fulfil. So, I would say that, for us in north Wales, we do have barriers in terms of access as well, because the locations can be quite far away. I think Llandudno is the closest one, and for Anglesey and Gwynedd that is very far away, obviously. So, that's the situation here on Anglesey. And we have to be very careful with the testing, that that differentiates between—. There is testing with the care sector, there's testing for the schools and key workers, and then, there's testing also for the wider community. I think that there are different experiences in those different areas too.

11:40

Pa un ydy'r mwyaf problematig ar hyn o bryd?

Which is the most problematic at the moment?

Buaswn i'n dweud, ar ein lefel ni, o ran awdurdod, ein poen mwyaf ni ydy turnaround y profion i'n cartrefi ni, achos, yn amlwg, rydyn ni'n trio diogelu'n cartrefi ni, ac heb y profion yna'n dod yn ôl—. Buaswn i'n dweud, ar lefel awdurdod, hwnna ydy'n pryder mwyaf ni yn y fan yma. 

I would say that, at our level, it's about the turnaround for tests in our care homes, because we're obviously trying to safeguard those homes, and there's a delay in terms of those tests coming back. As an authority, I think that's our greatest concern. 

Ac, wrth gwrs, dydy hwnnw ddim yn ffitio i mewn i'r pryder bod yna fwy o bwysau oherwydd bod ysgolion wedi dod yn ôl. Mi ddylai hwnnw fod wedi cael ei gysoni erbyn hyn. 

And, of course, that doesn't fit in with the concern that there is more pressure because schools have returned. That should have been sorted out by now. 

Mi oedd o'n gweithio'n dda, mae'n rhaid i mi ddweud. Mi oedden ni'n cael y profion yna yn dod yn ôl, ond rydyn ni wedi gweld, dros yr wythnosau diwethaf yma, lle mae rheolwyr cartrefi yn dod yn ôl aton ni yn pryderu bod rhai pobl yn cael eu hail brawf cyn cael canlyniad y prawf blaenorol, sydd yn ei gwneud hi'n heriol. 

It was working well. We did get the results back, but we have seen, over the past few weeks, where care home managers have come to us expressing that there are delays, and that people have had their second test before the results for the first have come back. 

Diolch, Llinos. Ac, wedyn, Andrew neu Huw, rydych chi'n delio efo peak, yn enwedig, wrth gwrs, Andrew, yn Rhondda Cynon Taf. Sut mae'r system wedi gallu 'flex-o'? Rydyn ni'n gwybod am broblemau, ond beth ydy'ch argraffiadau chi?

Thank you, Llinos. Andrew or Huw, you're dealing now with a peak at the moment, especially Andrew in Rhondda Cynon Taf. So, how has the system been able to flex? We've heard about the problems, but what are your experiences?

If I was to be honest, I'd say it's not good at present. So, the first priority in terms of testing when we started seeing the problems back just before we went to the official restrictions, when they were brought in voluntarily—we asked for the same measures to be introduced in terms of Caerphilly. So, that's where all care homes, both clients and staff, are tested weekly. That obviously does use up significant capacity. They're doing that across the Cwm Taf Morgannwg footprint, but I think it's over 80 establishments, independent and council-run facilities, so that's a significant amount of testing being done in our care homes on a weekly basis.

Some of the testing is over five days. In one or two cases, I'm aware it's taken a week to come back, which is a difficulty similar to what Llinos has outlined. In terms of the public testing, the biggest problem, I have to say, with the public testing is the fact that the testing system is part of a national booking system. We have really pressed—. I have pressed Welsh Government, who have been having calls with the department of health at a UK level. I've done it myself; I've had the local MPs to raise it. The problem is, as part of that national booking system, it allocates you to the nearest test available. So, for example, in Abercynon, at the temporary testing centre, which was set up because of the community transmission and we needed to understand the local numbers, at one point, it was considered that, out of 60 people in a queue, two were from RCT, two were from outside RCT in Wales, and, at one point, over 50 people were from England. That has quietened down quite significantly, and we've done an awful lot of social media messaging locally, trying to encourage it to be a local testing centre.

However, there's been discussions ongoing that, as much as we're trying to press them to hand over the running, the UK Government still wants to keep hold of the control of the Serco testing centres. It's not just the large one in Abercynon; we have the temporary one in Abercynon and the temporary one in Clydach. We're hoping to get agreement—I was hoping it would have been agreed by today—that the UK Government are looking to possibly hand over one of the local testing centres for Public Health Wales and the local health board with us to run. That would mean then that those tests, around 300 to 400 tests a day, could be diverted then to the Public Health Wales laboratories, where we are getting test results back within 24 to 48 hours. That would be beneficial to the UK Government, to take that small amount of pressure off the lighthouse labs. It would be beneficial for residents here because, then, we could have our own testing system.

The only place, I have to say, that the testing has been the best, and I wish we could have it, which we haven't got at present, is with the WAST service—so, the Welsh ambulance service and Public Health Wales and the local health board. They are currently in Merthyr, and I also believe they're deployed in Caerphilly. Those testing centres are only for local residents, where you can either walk up without an appointment, or you can book through a local system. They are then going through the Public Health Wales laboratories, where the tests are coming back—. Yesterday, for example, I saw that an ITV Wales reporter was tweeting that she had her test results back in 24 hours. So, it is a significant improvement through those venues.

They were able to deploy to RCT on that weekend, which was the weekend before last, if I'm correct, when we were initially told, late in the evening, that the Serco centres were being cut to at 60 tests. So, on the Saturday and Sunday, the ambulance service were able to deploy, with Public Health Wales and the local health board—they were able to do in excess of 700 tests over that weekend, in addition to the Serco tests, which were improved to 120 from the original cap of 60, and have now been improved to 300. But these temporary testing sites have the capacity to do up to 500 tests. So I have to say, when I hear Ministers—and I think it was Matt Hancock I heard yesterday morning—saying that there is no cap now on them, that is not correct. The cap is set at 300 tests per site for Northern Ireland, Scotland and Wales, whereas the test capacity at each site could be up to 500. 

11:45

Do you think the communication is clear enough on where the problem is, whether it's on the tests being able to be taken, the samples being taken in—whether it's Aberdare or elsewhere—or whether it's in the labs? Because we've been told this morning that the lighthouse lab in Newport that was due to be open by the end of August is still closed, it's not operational. That doesn't help.

It's absolutely the testing capacity, not on site. I know people refer to test sites, but these are obviously the swabbing sites. If you go to Abercynon now, there's a five-lane, or four-lane, drive-through. I would imagine that 50 per cent of that at present is not being used. It is because they would be swabbing people today, but they would not be getting their tests done. And that is the issue—it is the test capacity in the laboratory, not on site. We could set up with our own staff, with Public Health Wales and the local health board, two or three testing stations tomorrow. The problem is that, at present, the swabs would not be able to be analysed in the laboratory.

O ran ysgolion, mae ysgolion wrth gwrs yn rhan fawr o'r broblem—dyna'r newid mawr, o bosib, sydd wedi digwydd dros yr wythnosau diwethaf. Oeddech chi'n synnu bod yna ddim rampio i fyny o gapasiti i fod yn barod am agor yr ysgolion ym mis Medi—hynny ydy, er mwyn 'mitigate-o' yn erbyn y peryg y byddai yna lawer mwy o bobl eisio cael prawf?

In terms of schools, schools of course are a major part of the issue—that's the change that's happened over the past few weeks. So, were you surprised that there was no ramping up of capacity to be prepared for the reopening of schools in September, to mitigate the risk that there would be many more requiring a test?

Dwi'n meddwl roedd rhywun yn disgwyl, fel dwi'n ei ddweud, o ran cynllunio ymlaen—roedd rhywun yn gwybod bod ailagor ysgolion yn dod efo ychydig o risg iddo fo. Ac roedden ni wedi synnu bod y capasiti ddim wedi cael ei uchafu am yr wythnosau cyntaf yna, pan mae rhywun yn ymwybodol, pan mae plant yn mynd yn ôl i'r ysgol, beth bynnag mae'n nhw'n ei ddal—annwyd ac yn y blaen—mae'r wythnosau cyntaf yna yn ôl, rydyn ni i gyd yn ymwybodol bod ein plant ni yn dal pethau felly. Mi roedd o'n ychydig o syndod, a dwi'n meddwl, drwy law Andrew ac Ian—ein llefarydd addysg ni—mi roedd materion fel yna wedi cael eu codi yn barod.

I think that one did expect planning ahead of time, and that the reopening of schools would bring a little bit of a risk. And I was slightly surprised that the capacity wasn't ramped up, because people are aware that, when children return to school, they do catch colds—in those first few weeks, our children do catch all sorts of things. So it was a slight surprise, and those issues were raised ahead of time through Andrew and Ian, our education spokesperson.

Un cwestiwn olaf gen i—a dwi'n ddiolchgar i chi am eich atebion cynhwysfawr—rydych chi wedi sôn yn barod, Llinos, am y problemau efo cartrefi gofal a'r turnaround. Beth am weithwyr eraill sydd yn ymdrin â phobl fregus yn ein cymdeithas ni? Dwi'n sôn am domiciliary carers; dwi'n sôn hefyd am bobl fel nyrsys cymunedol, ond dom carers yn sicr, a fyddai'n effeithio arnoch chi fel awdurdodau lleol. Beth ydy'ch consern chi erbyn hyn nad oes yna system debyg mewn lle ar eu cyfer nhw i'r un sydd yna ar gyfer staff mewn cartrefi gofal?

One final question from me—and I'm grateful to you for your comprehensive responses—you've mentioned already, Llinos, the issues with regard to care homes and the turnaround of tests. What about other workers involved in caring for vulnerable people in our society? I'm talking about domiciliary carers and community nurses, but dom carers in particular, which would impact on you as local authorities. What is your concern now that there isn't a similar system for them as there is in place for care home workers?

We have seen a more frequent testing now of care workers and residents in areas where additional restrictions have been introduced because of the rise in cases. We've certainly called for more frequent testing of domiciliary care workers, and any workers who are caring for people who are at particular risk of the virus, and I know that is being looked at by the Welsh Government.

Are you surprised it's taken so long? I'm told that people are really nervous about going into people's homes—not for fear of getting the virus themselves, but the real fear of passing it on to the people that they're caring for.

Additional measures have obviously been put in place in terms of PPE et cetera and people are managing those risks and I'm sure this is something that Welsh Government are looking at very carefully as we speak, particularly as the number of cases rise, because we need to take all the precautions that we can to protect people.

11:50

Ydy hyn yn gonsern yn Ynys Môn hefyd, Llinos?

Is this a concern in Anglesey as well, Llinos?

Ydy. Mae meddygon lleol yn pryderu am y nyrsys cymunedol. Rydym ni'n bryderus iawn am ein gofalwyr cymunedol ninnau hefyd ac yn mynd i mewn i'r gaeaf, mae capasiti'r gofalwyr yma hefyd—. Achos mae diogelu pobl sydd yn derbyn gofal yn eu cartref eu hunain yn bryder mawr i ni. Rydym ni wedi rhannu'r negeseuon yna. Mae negeseuon yn cael eu clywed, ond eto, dydyn ni ddim wedi gweld gweithred o ran sut rydym ni'n mynd i brofi hynny. Y poen mwyaf ydy, unwaith byddwn yn gweld ymlediad fel yna, mae o yn ymlediad cymunedol wedyn. Ac yn y gaeaf, rydym yn arbennig yn ymwybodol bod y sector gwasanaethau cymdeithasol, gofalu yma—dydy o ddim yn eang iawn. Mae denu pobl i'r maes yn heriol, felly mae o'n her i bob un o'r awdurdodau i wneud yn siŵr bod gennym ni ddigon o ofalwyr i ofalu. Felly mae eu diogelu nhw rhag y feirws yn hanfodol hefyd.

Yes. Local doctors are concerned about the community nurses. We are very concerned about our community carers as well, especially going into winter. Capacity for the carers is also a concern because safeguarding those people who receive care in their homes is a major concern for us. We have shared those messages. Messages are being heard, but again, we haven't seen any action being taken in terms of how we're going to test that. The concern is that once we see a spread like that in the community, then it becomes a community outbreak. And in the winter, we're especially aware that the social care sector is not very broad—attracting people into the field to work in the first instance is challenging, so it's a challenge for every local authority to ensure that we have enough carers to care. Protecting them against the virus is vital.

We need some agility and fleetness of foot now, as time is marching on in terms of the agenda. The very embodiment of agility and fleetness of both feet is Andrew R.T. Davies.

I'm glad you have that confidence about my agility, Chair. Thank you all for your evidence so far, leaders. I do declare an interest, being a member of a local authority, just for the record. I was going to ask a question about finances, but I noticed that Andrew touched on that briefly in one of his submissions to the committee in answer to an earlier question, when he said that the settlement to date has been sufficient. So, I'm assuming—and bear in mind that this is the health and social care committee rather than the local government committee—that that sufficiency has given you the firepower financially to deal with the problems that you've had to deal with so far. That's an open question to any member who'd like to respond.

Can I just clarify first? Recently, the Welsh Government announced an additional £264 million of support for local government. That was in addition to about £190 million, which was the first tranche. This is funding to support us with increased cost pressures and also lost income, which we are still experiencing—significant cost pressures. As part of that, some of that is for social care, because that is a pressure area for us. In particular, children's social services during the pandemic has been a real issue, unfortunately, because we haven't been able to have some of those placements in terms of fostering and adoption services et cetera, so there's been some real pressure in the system on children's services that has cost us a lot of money and we've been supported.

Going into the winter, though, we are keen in terms of bringing forward now the plans in terms of winter preparedness through the regional partnership boards. The partnerships are looking at what interventions we should be doing with social care and the health service et cetera. We are expecting and hoping that there will be an announcement of funding imminently on that.

Each year, the Welsh Government normally gives local authorities somewhere between £10 million and £14 million—that has been the norm for the last three or four years now—of additional funding that is dedicated for us to use in terms of helping with the winter pressures. I've raised it with the Ministers and other leaders in various meetings and we understand that there will be some sort of support coming, but we're expecting some announcement now within the next few weeks. But the sooner we get an announcement on the additional funding, the sooner then we can put those plans in place to help with any peak pressures, because I'm sure all committee members are aware, we face pressures going into the winter with social care irrespective of what's happening with COVID right now.

What we don't know is that, if we do have this second wave, as has been described—if this was replicated right across Wales and if it was sustained for a period of time—then I'm sure our costs would also significantly increase, and yes, we would probably then need further funding. Because our concern is that we've got—. And at present, our claims and our additional lost income is being funded and is being worked through—it is a process and it isn't a case of just handing us what we asked for. There is money at present, but our biggest worry is that, if we get to the end of the financial year and there's a black hole, it's all very well us being funded, maybe up to January and February, but what happens in March? So, we are in discussion with Ministers that, potentially, we could see an extra £10 million or £20 million a month being needed, if this second wave comes as some are suggesting. So, we are monitoring it. We are obviously very concerned about what happens over the coming months now.

11:55

Can I just ask on that point—? Obviously, the funding model that you have at the moment is very much dealing with the issues in the here and now. But just by virtue of not having a vaccine, one would say that you get through the second spike, you go into the third spike. Because, at the moment, as I understand the regulations—and I'm not an epidemiologist—we are trying to suppress the numbers of infections. So, logic says that when you unlock again, then obviously infection rates restart again and you end up put into another lockdown. How does your financial model, as local authorities, stack up in that particular scenario? Because, again, I'll stand to be corrected by more medically informed individuals, but I just see this as part of a pattern now where we unlock, we go back in, we unlock, we go back in, in the absence of a vaccine. 

Could I just say that, if you consider the money that's already been agreed—the £264 million—about £190 million was the first tranche with some other support, we're probably getting close to £0.5 billion of extra money for local government. However, that's just in one financial year, at present. And you are correct: the cycle appears to be that it's trying to suppress the number of cases so that we don't overload the NHS, there isn't pressure on beds, ventilators et cetera.

However, if we don't see the vaccine, and unless people change the way they live indefinitely until there is a vaccine, or something happens, you're obviously correct that we do run the risk of further spikes, but the costs associated with that could be huge. So, I think we're relatively confident at present that we have money to the end of this financial year, but clearly if there is a case of no vaccine, and we are going to continue to have a wavy effect going forward in the next 12/24 months, then the cost pressures on local authorities could be huge, and we would absolutely need additional support.

If you consider Rhondda Cynon Taf, as my own authority, our cost pressures during this period are in excess of £40 million. If that £40 million wasn't met by Welsh Government—. The vast bulk of my expenditure in the authority is on staff, and £40 million—. We use a figure of roughly 35 staff per million. You can work out the significant numbers of staff. I'd have to lose well over 1,000 staff to be able to balance my budget. So, this year, we're in a fine position. I think that the additional funding is there, but we are really concerned and cautious that, going forward into future years, if there is a continuing cycle with COVID, unless we do have additional support from Welsh and UK Governments, we are at significant risk of significant job losses. 

So, is it fair to say, then, that if we do enter this model of 'lockdown, unlock, lockdown, unlock' the funding models of local authority will have to change? 

It's a hypothetical question, but we would have to do something quite significant, yes. But I would hope that, even if the vaccine is delayed and it doesn't come when we would hope, by people changing their behaviour—. If you consider Rhondda Cynon Taf, although we came out of lockdown, for the best part of eight weeks or so, with nearly all the restrictions lifted, we were having on some days one or two cases. I think in one week we had five days with no new cases. So, for about eight weeks, when we first relaxed the measures and it was step by step, we saw the cases dramatically reduce.

But I do think that because that kind of messaging has gone, that people maybe think, 'Well, there are now hardly any cases, the hospital admissions are not in the news every day, there aren't people on ventilators and people are not dying in huge numbers', and I think that people's behaviour has changed back similar to what it was. So, what I would say is that if we get people back into that same mindset and to say, 'Well, actually, even if we don't have hospitals full of people, we still need to change our behaviour', we can change this wave or the peak, and the third, the fourth, the fifth wave. We can change people's behaviour, we can change that outlook and, therefore, even without a vaccine in the short to medium term, we can also change how we would be impacted in terms of our public finances. 

My one final point, if I may, Chair, is on the specific funding pot that you, as local authorities have been distributing, which is the £500, as I understand it, to care workers from Welsh Government. Has that been completed—that funding stream—for the care workers who qualify for it? Or are there some authorities with some considerable way to go before all that money is distributed?

I think it hasn't all been completed; I think you would be correct. I'm wondering if Chris Llewelyn has the all-Wales picture. I'm not sure of the latest data. Certainly, when we talked about it a couple of weeks ago that would've been the picture—that that wasn't the case. Unless there's a further update, we'd have to get back to you with the latest position. I haven't had an update, sorry, for the last, probably, week to 10 days at least. 

12:00

No, I'm sorry, I can't give an up-to-date position now, but I can provide the committee with the latest position after the meeting if that would help.

We're making very good progress. It's a complicated scheme, but we'll certainly come back with information on that in terms of the whole-Wales picture as soon as possible.

Ocê, diolch yn fawr, Andrew. Mae'r cwestiynau olaf yn y cyfarfod o dan ofal Jayne Bryant. Jayne.

Okay, thank you very much, Andrew. The final set of questions comes from Jayne Bryant. Jayne.

Thank you, Chair. First of all, can I put on record all my thanks to all of you working in local authorities and all the staff who've put in a huge effort over the last year in particular, and particularly in my own authority in Newport?

Just moving on to issues around care homes and the trauma experienced by care home residents and staff, which has been significant, and particularly those residents who have dementia, I'm thinking about the authorities now that are going into local restrictions, and visits to care homes stopping and just the importance of those compassionate visits for those residents. In your view, what can and should be done to help mitigate the trauma faced by residents and staff? 

Care homes. Councillor David, do you want to lead on that one?

Yes, thanks, Chair. That's a really good question. It's a very difficult time for family members and for residents, and I know that care homes right across Wales have worked really hard to ensure that that contact is maintained in a different way. So, lots of care homes have tablets and other devices that can be used so that residents can have FaceTime or Skype calls with their families, and that's been an invaluable way of maintaining contact, but that's no substitute for face-to-face contact, particularly for some people who are really struggling with that type of contact with their family members. It's something that we obviously weighed up in terms of that impact and balancing that against the risk to residents. But the risk to residents is so great from the virus that the decision has been made, quite rightly, to stop visits for the time being. But, of course, we will review that and look at different ways of maintaining that contact with families.

Could I just add to that that when Rhondda Cynon Taf introduced that as part of our voluntary measure on that Thursday—Caerphilly had also done the same at that point—I did have a call with Chris Llewelyn and with the Older People's Commissioner for Wales to talk through our rationale? I know that there have been concerns raised about visits, so, at that point, we were allowing external visits but no internal visits. Subsequently, we have now moved to no visits at all. I know that that is really difficult and challenging for families. I know that we've installed in council facilities and within private homes iPads, et cetera, so that they can have FaceTime with residents, but the risk that we face, I think, at present, is that I really don't want to be back in a position where Rhondda Cynon Taf was one of those authorities that did suffer significant deaths, unfortunately, in homes across the county and across the Cwm Taf Morgannwg area during the first wave of the pandemic. We can't guarantee, because, obviously, staff live at home, they go shopping and there's the potential that staff could pick it up and take it into a home, but we have to try and do everything that we can.

And I would just say that, as much as it is a difficult message, the vast majority of families have been really supportive. They are concerned, especially about end-of-life, and we have agreed that there will still be visits for end-of-life, with PPE, et cetera. So we are accommodating that. But I would just say that—and I say this to all committee members, respectfully—we have to try and make sure we don't get back into a situation where we have significant loss of life in a care home, because once it enters a care home it is incredibly difficult to self-isolate people and stop it spreading. And I think that has to be the overriding position.

The main thing I would say is that it needs to be as short a period as possible, so I think all the effort should be on getting the increasing cases back down, so that we can lift these measures. I would just reiterate that point—that it is a difficult one, but it is one that I would 100 per cent defend. And I did say to the Older People's Commissioner for Wales that I want to make sure in my own mind I have done everything to make sure that residents are safe, and that's the reason we've taken the decision, and the Welsh Government has now supported it, in the lockdown areas.

12:05

Okay, thank you. Just moving on to local authority care and support now, in July, the Deputy Minister said there had been limited use of the powers to modify care and support duties by local authorities, and that 460 care packages had been withdrawn or reduced. Do you have an update on that, and what's likely to happen in the autumn/winter period?

Can I just touch on that to say that, again, in that call with the older people's commissioner that I had, with Chris Llewelyn, we did discuss this in one of our regular meetings? So, throughout the pandemic, I and Huw David and Chris Llewelyn have had regular meetings with the older people's commissioner to discuss the latest position. I know the older people's commissioner's position is around revoking that, asking that that authority is taken away. I'm not aware of any local authorities that have had to use it to a significant level, in terms of care packages—certainly not removing care packages. However, what we did say is that it has to be taken into perspective that, in the event that we had a further increase to what happened in the height of the first round of the pandemic, we have to limit what care we can provide to ensure that those who are most vulnerable are cared for.

Now, the plan that all local authorities drew up—which many of us didn't have to use or, thankfully, look at during the pandemic then—was that those who had a family support network, we were contacting them to see, in the event we had to reduce hours or reduce care packages, whether there were family members local, available who could step up and do something. Because the priority would have to be making sure that staff were maintained in care homes. In care homes, if a significant number of staff in one home went down with the virus, you cannot just leave those residents to fend for themselves; we have a statutory duty to look after them. So, therefore, with people who are only supported to live at home, and some maybe having only a few hours a week, they were the ones where we were asking whether family and friends and other support networks, including the voluntary sector, the third sector, if they were needed, could step up and take on some responsibility short term, to allow us to reallocate staff? We've talked that through with the older people's commissioner and she does understand where we are coming from. But I think local government probably would say that we would still like that measure to be in place, should it be needed. I hope none of us would need to use it, but we are asking for that measure to remain in place.

I think, as you said, we do understand the stress that everybody feels and the pressure that's on local authorities—earlier on this year and will likely continue to autumn/winter. But, as you said, that also puts a lot of pressure on people who will become unpaid carers, and perhaps people who've been caring at home, and then your added pressure of being at home without any respite, without any other support. And, obviously, at the start of the year, feeling that we'd be getting to a summer, it was very difficult for people, and the end of that. But, going into this winter as well, I'm sure there'd be a lot of people who are already unpaid carers, or who have caring responsibility, feeling under a great lot of pressure. How can local authorities play their part in recognising and supporting the challenges that are faced by those unpaid carers?

I think, first of all, just to reassure carers, this is absolutely the last resort. Those powers were only put in place because, in the very worst-case scenarios, we had to assume that up to one in five of our workers would have been infected by the virus and off work or self-isolating, and we anticipated a very large increase in demand for our services, and there simply, in that scenario, may not have been the staff available to provide that care. However, we would, and do, prioritise people who need the care the most. And, for example, what we do in the first instance, if we reach that scenario, is look at reducing care packages so that people would still receive a minimum level of care—not the level of care that we'd want to provide, but would receive the very minimum level of care to ensure that the essential care that they needed continues to be delivered.

We have put in place across Wales steps to provide additional support for carers. So, for example, in my local area, we've now got a 24/7 hotline that we've set up for carers, recognising the pressures that they are under, because the pressures are huge. So, what we did see at the start of the pandemic, for example, is that lots of carers came to us and actually said, 'We don't want domiciliary care workers visiting us, because we want to minimise the risk to our loved ones of transmission', and that happened in quite a high number of cases, initially, but, after two or three months, of course, those same families were coming back and saying to us, 'Well, we're really, really struggling. We need that care package to be put back in place', and we put it back in place. But it is a reminder of how fragile many of our carers are and the need to continue to support them as best we can. I know that Welsh Government have made additional funding available to provide more support to carers and we'd welcome any additional investment that is made in that service.

12:10

Llinos Medi, beth sy'n digwydd yn Ynys Môn?

Llinos Medi, what's happening on Anglesey?

Yn debyg iawn, rydym ni wedi cysylltu'n amlwg efo'r gofalwyr yma o'r cychwyn un ac wedi trio cael y cysylltiad yna, fel eu bod nhw'n gwybod ein bod ni ar ochr arall i'r ffôn. Mae wedi bod yn gyfnod ofnadwy o heriol. Ond nid yn unig gofalwyr oedolion hŷn bregus, ond mae gennym ni gofalwyr am bobl gydag anableddau; mae gennym ni deuluoedd sydd wedi bod o dan straen ychwanegol. Felly, mae yna drawstoriad o ofalwyr yn fan yma sydd angen ein cefnogaeth ni. Mae wedi amrywio o ran sut rydym yn eu cefnogi nhw, oherwydd mae eu hanghenion nhw'n amrywio hefyd, ac mae'n bwysig iawn. Bues i'n bencampwr gofalwyr ar un adeg, ac mae beth y mae'r bobl yma'n ei gyfrannu i gymdeithas yn anferthol. Ac mae cydweithio efo'r trydydd sector a'r ochr gwirfoddol wedi helpu hefyd—mae cael y cyswllt yna a'r ffaith bod yna le i droi wedi bod yn bwysig iawn. Ond, heb os nag oni bai, yn dilyn dod allan o hyn, mae'r gefnogaeth byddan nhw'n ei angen, ac mae beth fydd y gwasanaeth byddwn yn gallu ei gynnig ar yr adeg yna, yn mynd i fod yn bwysig iawn. Mae yna ofalwyr sydd efallai wedi mynd yn fwy bregus yn y cyfnod yma; dim ots faint rhown ni yn ei le, fedrwn ni ddim tynnu'r baich gofalu oddi arnyn nhw am y cyfnod yma.

Similarly, we have contacted these carers from the outset and tried to establish that link, so that they know we are at the other end of the phone. It's been a very challenging time for them. But we don't just have carers for elderly frail adults, we have carers for people with disabilities; we have families who have been under extra stress. So, there is a cross-section of carers here who need our support. There has been a diverse range of responses in terms of how we've supported them, because their needs also vary, and it's very important. I was a champion for carers at one time, and what these people contribute to society is huge. And collaboration with the third sector and the voluntary sector has helped as well—having that link and the fact that they have somewhere to turn to has been very important. But there is no doubt that, coming out of this, the support that they will need, and what kind of service we'll be able to provide, is very important. There are carers who perhaps have become more vulnerable at this time; no matter how much we put in place, we cannot take away the burden of caring entirely during this time.

Thank you, Chair. Just finally from me: we've seen the Welsh Government's winter protection plan—what preparations are local authorities making to deal with the pandemic during winter?

Right. Who wants to kick off on that one? We've gone all shy all of a sudden, have we?

I was on mute—apologies. We're working very, very closely with health board colleagues and colleagues in the third sector on how we respond to the winter pressures, because this will be our hardest winter yet, won't it? And none of us underestimate the scale of the challenge ahead of us, and we're keen to see the funding come through. We've seen that commitment from Ministers that there will be additional resources and we are looking to see how we can mobilise whatever we can to respond to what is going to be a very, very difficult period ahead.

12:15

Can I just say, Chair, I was glad that you were on mute, because I was getting really worried then for a second, when nobody answered, after that long pause? It didn't sound very encouraging. [Laughter.]

Thank you, Chair. I suppose I'm going to be a bit nasty now. You didn't quite answer the question. You mentioned you're working with Welsh Government Ministers and everything else, but do you think the plan has weaknesses? Are there areas of the plan, if you analysed it, to show, 'Well, actually there's a gap here we need to address.' 

There's a huge amount of detail that is being worked through at the moment. So, the plan is a high-level plan. What we need, and we're working on now, and is being finalised, is the detail and the action plan that follows on from the overall strategy. 

So, when do you think you'll be in a position to actually have that detail ready? 

Can I just say, this is going through our RPBs? So, I know Llinos will probably confirm, because I think it's due to go to hers shortly as well. So, the regional partnership boards are working through now on the detail of delivery for it, and, as Huw has alluded, while the overall plan is in place, some of the delivery actions now are being worked through between our staff partners, in terms of health boards, social services management teams—third sector as well, in particular, because an allocation of the funding, through RPBs, is to the voluntary and third sector. So, that work is ongoing. It's being signed off. I'm not sure if ours, in Cwm Taf Morgannwg, have just been signed off or are due to be signed off, but they are being signed off now by the regional partnership boards, in terms of how these plans now will be implemented locally, because, obviously, while it's a national plan, we will have slightly different pressures in different areas. And I know Llinos probably can update on her area as well. 

Gan fy mod i'n deiliad portffolio gwasanaethau cymdeithasol, dwi'n aelod statudol ar yr RPB yn lleol. Felly, dwi'n lwcus, fel arweinydd, bod gen i ran yn y broses yna. Rydym ni wedi cael diweddariad yn y cyfarfod diwethaf ar ble mae'r cynllun yn y gogledd fan hyn. Erbyn, dwi'n meddwl, canol neu ddiwedd Hydref, mae'r cynllun i fod i mewn i'r Llywodraeth. Yr her fawr sydd o'n blaenau ni—mae gennym ni'r headlines, fel petai—eleni, mae gennym ni COVID, mae gennym ni bwysau'r gaeaf ac mae gennym ni hefyd bwysau nad ydym yn gwybod amdano, er enghraifft, y gofalwyr, fel dywedwyd gynnau, ond hefyd pobl sydd heb dderbyn triniaeth iechyd hanfodol. Ac mae'n anodd iawn rhagweld faint o bwysau fydd arnom ni.

Felly, dwi'n meddwl bydd yn rhaid i'r rhaglen aeaf eleni gael ychydig o hyblygrwydd yna, inni fod yn medru ymateb i'r angen fel mae'n codi dros y gaeaf yma. Mae gaeaf yma yn mynd i fod yn anodd iawn i neb ragweld ble mae'r pwysau i gyd yn mynd i fod. Ond mae o'n digwydd drwy'r RPB. Yr unig plea dwi'n credu sydd yn rhaid i fi ddweud fel arweinydd ydy, mae o'n iawn inni gael cynllun rhanbarthol, ond un peth rydym ni wedi dysgu drwy COVID ydy mai yn lleol rydym ni'n gallu gwasanaethu. Felly, mae'n bwysig hefyd bod yna hyblygrwydd yn lleol inni gael arian i fedru ymateb yn sydyn, os oes yna heriau gaeaf lleol hefyd. 

As I am the holder of the portfolio with regard to social services, I am a statutory member of the RPB locally. So, I'm lucky, as leader, that I have a part in that process. We had an update in the last meeting in terms of the plan for the north here. I think that at mid October, or the end of October, the plan should go to the Government. The major challenge in front of us is that—we have the headlines, as it were—we know, this year, that we have COVID, we have winter pressures and we also have pressures that we don't know about yet, for example, the carers, as mentioned earlier, but also those people who haven't received vital healthcare. So, it's difficult to know how much pressure we'll face in the future. 

So, I think the winter programme, this year, will have to have some flexibility so that we can respond to the demand, as it arises, over the winter. This winter is going to be very difficult for us to forecast in terms of the pressures and where they'll be. But it is happening through the RPB. The only plea that I have to make, as leader, is that it's fine for us to have a plan on a regional basis, but we've learnt one thing from COVID and that it's locally that we can provide the services. So, it's important that we have that local flexibility to have funding to respond swiftly, if we have those local winter pressures. 

Diolch yn fawr am hynna. Jayne, wyt ti wedi gorffen? Do, grêt, diolch yn fawr. A dyna ddiwedd y cwestiynu. Felly, a allaf ddiolch yn fawr iawn ichi gyd—y pedwar ohonoch chi—y Cynghorydd Andrew Morgan, y Cynghorydd Huw David, y Cynghorydd Llinos Medi, a hefyd Chris Llewelyn, am eich cyfraniadau doeth ac aeddfed y bore yma? 

Yn ôl ein harfer, mi fyddwch chi'n derbyn trawsgrifiad o drafodaethau'r cyfarfod yma i wneud yn siŵr eu bod nhw'n ffeithiol gywir o'ch ochr chi. Ond gyda chymaint â hynny o ragymadrodd, diolch yn fawr iawn i'r pedwar ohonoch chi, a dyna ddiwedd yr eitem yna. Rydych wedi cael eich rhyddhau i redeg eich siroedd rŵan. Diolch yn fawr iawn i chi. 

Thank you very much for that. Jayne, have you finished your questions? Great, thank you very much. And that brings us to the end of the question session. So, may I thank very much all of you—the four of you this morning—Councillor Andrew Morgan, Councillor Huw David, Councillor Llinos Medi, and also Chris Llewelyn, for your wise and comprehensive contributions this morning? 

But, as is customary, you will receive a transcript of the discussions in this meeting to ensure that they are factually accurate from your point of view, But, with those few words, thank you very much to the four of you, and that brings us to the end of that item. You are free to go to run your counties. Thank you very much. 

Diolch, bawb. 

Thank you, all.

4. Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
4. Motion under Standing Order 17.42 (ix) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheol Sefydlog 17.42(ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Order 17.42(ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Ac felly, i'm cyd-Aelodau, rydym ni wedi cyrraedd eitem 4 rŵan, a chynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod. Ydy pawb yn gytûn? Rwy'n gweld bod pawb yn gytûn, felly, dyna ddiwedd y cyfarfod cyhoeddus. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. 

So, to my fellow Members, we have reached item 4 now, and a motion under Standing Order 17.42(ix) to resolve to exclude the public from the remainder of this meeting. Is everyone content? I see that everyone is indeed content, so that bring us to the end of the public meeting. Thank you very much to you all.  

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 12:19. 

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 12:19.