Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Equality and Social Justice Committee

20/03/2023

Aelodau'r Pwyllgor a oedd yn bresennol

Committee Members in Attendance

Altaf Hussain
Jane Dodds
Jenny Rathbone Cadeirydd y Pwyllgor
Committee Chair
Ken Skates
Sarah Murphy
Sioned Williams

Swyddogion y Senedd a oedd yn bresennol

Senedd Officials in Attendance

Angharad Roche Dirprwy Glerc
Deputy Clerk
Rachael Davies Ail Glerc
Second Clerk
Rhys Morgan Clerc
Clerk

Cofnodir y trafodion yn yr iaith y llefarwyd hwy ynddi yn y pwyllgor. Yn ogystal, cynhwysir trawsgrifiad o’r cyfieithu ar y pryd. Lle mae cyfranwyr wedi darparu cywiriadau i’w tystiolaeth, nodir y rheini yn y trawsgrifiad.

The proceedings are reported in the language in which they were spoken in the committee. In addition, a transcription of the simultaneous interpretation is included. Where contributors have supplied corrections to their evidence, these are noted in the transcript.

Cyfarfu’r pwyllgor yn y Senedd a thrwy gynhadledd fideo.

Dechreuodd y cyfarfod am 13:29.

The committee met in the Senedd and by video-conference.

The meeting began at 13:29.

1. Cyflwyniadau, dirprwyon ac ymddiheuriadau
1. Introductions, substitutions and apologies

Prynhawn da. Welcome to the Equality and Social Justice Committee meeting. This is a hybrid meeting, so some Members are here in person and others are joining us online. The meeting is being broadcast live on Senedd.tv, with simultaneous translation from Welsh to English. I've had no apologies for this afternoon's meeting, so all Members are present. Are there any declarations of interest that need to be declared? I see none.

13:30
2. Papurau i’w nodi
2. Papers to note

There are 10 papers to note. Are Members content to note these papers? Sioned Williams.

Hoffwn i roi sylw ar bapur 2.5, yr ohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Cadeirydd ynglŷn ag iteriad nesaf y rhaglen Cartrefi Cynnes. Dwi ddim yn meddwl bod anfon ateb y Gweinidog Newid Hinsawdd i gwestiwn ysgrifenedig gen i yn rhoi lot o eglurder i’r pwyllgor ynglŷn â’r hyn wnaeth y Cadeirydd ofyn yn ei llythyr hi. Felly, fe fyddwn i’n awgrymu efallai y dylai’r pwyllgor ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd, yn gofyn iddi hi roi mwy o eglurder inni ynglŷn â’r cwestiwn wnaethon ni ei holi yn ein llythyr ni.

I’d like to just draw attention to paper 2.5, the correspondence from the Minister for Social Justice regarding the next iteration of the Warm Homes programme. I don’t think that sending the answer from the Minister for Climate Change to a written question from me provides much clarity to the committee in terms of what the Chair asked in her letter. So, I would suggest, perhaps, that the committee should write to the Minister for Climate Change, asking her to provide more clarity on the question that we asked in our letter.

Okay. Are Members content? I think that would be a good idea, Sioned. So, we’ll write to the Minister for Climate Change to try and get some clarification on why there has been such a delay to the Warm Homes programme in its latest iteration. Thank you. Otherwise, if we can agree all the other correspondence.

3. Cynnig o dan Reolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
3. Motion under Standing Orders 17.42(vi) and (ix) to exclude the public from the remainder of the meeting

Cynnig:

bod y pwyllgor yn penderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod yn unol â Rheolau Sefydlog 17.42(vi) a (ix).

Motion:

that the committee resolves to exclude the public from the remainder of the meeting in accordance with Standing Orders 17.42(vi) and (ix).

Cynigiwyd y cynnig.

Motion moved.

Under Standing Order 17.42, are Members content to exclude the public from the remainder of the meeting? Thank you. We now move into private session.

Derbyniwyd y cynnig.

Daeth rhan gyhoeddus y cyfarfod i ben am 13:32.

Motion agreed.

The public part of the meeting ended at 13:32.